бчк - пловдивСъгласно нормативните изисквания, всеки кандидат-водач на МПС трябва да премине основен курс за оказване на първа долекарска помощ. Курсът се организира от Българският Червен кръст и обучава кандидатите за водачи на МПС от цялата страна по програма, която е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция /ЕFAC/. Същинското обучение се провежда в рамките на 8 учебни часа. Всеки курсист получава учебно ръководство, а лектор с нагледни примери върху манекен, демонстрира най-важните животоспасяващи манипулации за оказване на неотложната долекарска помощ при възникнали пътнотранспортни произшествия. На обучаемите се прожектират и кратки филми с акцент върху най-важните моменти предмет на обучението. Курсът е предназначен за  кандидат-водачи на МПС и може да бъде посетен преди, по време или след основния шофьорски курс за управление на МПС. На курсистите, които успешно са преминали курса се издава удостоверение с валидност за 5 години, което важи в рамките на Европейския съюз.

Удостоверението от БЧК за успешно преминат курс за оказване на първа долекарска помощ е документ, който задължително трябва да  представите пред органите на КАТ. Той се изисква преди да бъде издадена шофьорската Ви книжка за управление на моторно превозно средство. 

На следния линк можете да получите конкретна информация относно графика за провеждане на курсове за оказване на първа долекарска помощ във Вашето населено място или в най-близкият Областен съвет на Българския Червен кръст. 

НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

В сила от 27.08.2002 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Глава първа.

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически или юридически лица, регистрирани поТърговския закон, или от лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища, притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение, издадено при условията и по реда на тази наредба.

(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 3. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията или подкатегорията, за която се обучава, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Учебният център трябва да има учебен кабинет, офис и санитарно помещение, които се намират на един и същ адрес.

Чл. 6. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, отговаря на следните изисквания:

1. да бъде собствено или наето;

2. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,40 м и има осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;

3. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) осигурени са не по-малко от 1,5 m2 площ от помещението за всеки обучаван; за общата площ на помещението се допуска отклонение до 5 %, като общата площ на помещението не може да е по-малка от 20 m2;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) осигурени са условия в учебния кабинет да се поддържа температура от 18° С до 24° С;

5. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) да е оборудван с мултимедиен проектор;

6. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2010 г.) да е оборудван със система за интерактивно обучение;

7. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) да не е преходен към други помещения;

8. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да е осигурен свободен достъп по време на обучението и изпитите.

(2) В учебния кабинет се осигуряват:

1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв.м;

2. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) работно място (катедра, маса) за преподавателя;

3. работно място (чин, маса) за всеки обучаван, където той може да пише и работи с учебните помагала.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Учебният кабинет се оборудва с дидактически материали и учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес съгласно изискванията на единната учебна документация за съответната категория или подкатегория.

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Помещението, използвано за офис на учебния център, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. има самостоятелен вход;

2. има площ не по-малко от 9 m2;

3. има естествена светлина през деня;

4. има оборудвано работно място за технически сътрудник;

5. на входната врата да е обявено работното време;

6. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да е осигурен свободен достъп в обявеното работно време.

(2) В помещението, използвано за офис, на видимо място трябва да има поставено копие на разрешението за извършване на обучение, списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението, списък на учебните ППС, съдържащ марката и модела на превозните средства, и списък с цените за извършване на обучението, за провеждане на вътрешните изпити и държавните такси за явяване на изпит.

Чл. 7. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Учебната площадка се изгражда с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в единната учебна документация за съответната категория или подкатегория.

Чл. 8. (1) Моторните превозни средства от категории “В”, “С”, “D” и “Ттб” и подкатегории “В1″, “С1″ и “D1″, използвани с учебна цел, отговарят на следните изисквания:

1. имат постоянна българска регистрация;

2. органите им за управление са разположени в лявата им страна;

3. обозначени са със съответния опознавателен знак (приложение № 1), поставен на предната и задната вертикална част на МПС; на леките автомобили може да се поставя върху покрива, но трябва да е изписан двустранно;

4. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) мястото на преподавателя за практическото обучение е оборудвано допълнително:

а) с педали или други устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя;

б) с огледало за виждане назад през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила;

в) (доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) с контролни лампи за състоянието, в което се намират пътепоказателите – включени/изключени, освен когато конструктивно монтираните индикатори за левия и десния пътепоказател са отделни и се виждат от мястото на преподавателя;

5. притежават застраховка на местата за сядане в учебните МПС:

а) за МПС от категории “В” и “С” и подкатегории “В1″ и “С1″ – всички места за сядане;

б) за МПС от категории “D” и “Ттб” и подкатегория “D1″ – не по-малко от осем от местата за сядане.

6. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да имат трайно обозначени и ясно видими надписи на предните врати на автомобила с наименованието на лицето по чл. 2, ал. 1, телефонен номер, номера на разрешението за извършване на обучение и категориите превозни средства, за които е издадено; надписите да са изписани на кирилица, като височината на буквите и цифрите е не по-малка от 80 mm.

(2) Леките автомобили, използвани с учебна цел, се оборудват с обезопасителни колани тип “инерционен”.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Моторните превозни средства от категория “Ттб” трябва да имат осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Ремаркетата на съставите от ППС от категории “В+Е”, “С+Е” и “D+Е” и подкатегории “С1+Е” и “D1+Е”, използвани за обучение, се обозначават отзад със същия опознавателен знак (приложение № 1), с който е обозначено и теглещото МПС.

(5) Към използваните като учебни МПС от категория “Ткт” (колесен трактор) задължително се прилагат изискванията по ал. 1, т. 1, 3 и т. 5, буква “а”, а изискванията по ал. 1, т. 4 се прилагат съобразно с конструкцията на колесния трактор.

(6) Към използваните като учебни МПС от категория “Ттм” (трамвайна мотриса) задължително се прилагат изискванията по ал. 1, т. 3 и т. 5, буква “б”, а останалите изисквания по ал. 1 се прилагат съобразно с конструкцията на трамвайната мотриса.

(7) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Допуска се за теглещото МПС на състави от ППС от категория “С+Е” и подкатегория “С1+Е” да не е изпълнено изискването по чл. 8, ал. 3.

(8) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Моторните превозни средства от категория “А” и от подкатегория “А1″ трябва да притежават застраховка на местата за сядане и да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1.

(9) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Моторните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и подкатегории, трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “А” – мотоциклет без кош с работен обем на двигателя не по-малък от 120 куб.см, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час; за обучение на кандидати до 21 г. работният обем на двигателя не трябва да надвишава 350 куб.см;

2. за подкатегория “А1″ – мотоциклет без кош от подкатегория “А1″ с работен обем на двигателя не по-малък от 75 куб.см;

3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “В” – МПС с четири колела от категория “В”, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “В+Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 3 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “В1″ – триколесно или четириколесно моторно превозно средство от подкатегория “В1″, с допустима максимална скорост не по-малка от 60 км/час;

6. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “С” – МПС от категория “С” с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малка от 8 м, широчина не по-малка от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;

7. за категория “С+Е”:

а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малка от 14 м, широчина не по-малка от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;

б) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малка от 7,5 м; съставът от пътни превозни средства е с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малка от 2,40 м с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил;

8. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “С1″ – моторно превозно средство от подкатегория С1 с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малка от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила;

9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “С1+Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 8 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг; съставът е с дължина не по-малка от 8 м с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил;

10. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “D” – МПС от категория “D” с дължина не по-малка от 10 м, широчина не по-малка от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

11. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “D+Е” – автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малка от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малка от 2 м и височина не по-малка от 2 м;

12. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “D1″ – моторно превозно средство от подкатегория “D1″, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малка от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

13. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “D1+Е” – състав от пътни превозни средства с автобус по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малка от 2 м и височина не по-малка от 2 м;

14. за категория “Ткт” (колесен трактор) – колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг;

15. за категория “Ттм” – ППС от съответната категория;

16. за категория “Ттб” – МПС от съответната категория.

(10) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) С автобусите и товарните автомобили, включени в списък към разрешение за обучение, може да се извършват обществени превози или превози за собствена сметка на пътници и товари при условията и по реда, определени в Закона за автомобилните превози.

(11) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Мотоциклетите, управлявани от кандидата и при обучение по път в населено или извън населено място за категория “А” и подкатегория “А1″, са обозначени с опознавателен знак (приложение № 1), поставен на задната вертикална част на моторното превозно средство.

(12) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Автомобилът, с който преподавателят следва кандидата по време на обучението на път в населено или извън населено място за категория “А” и подкатегория “А1″, е обозначен съгласно ал. 1, т. 3.

Чл. 9. (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Проверката на годността на допълнителното оборудване на превозното средство за използването им с учебна цел за определената категория или подкатегория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията начл. 8 се извършват от изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”. За направената проверка се съставя протокол.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Проверката се извършва по единна методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него лице.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За установяване годността на учебния кабинет, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство лицата почл. 2, ал. 1 подават до началника на съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” заявление за преглед на кабинета, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство (приложение № 2).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Към заявлението за преглед на превозно средство се прилага документ за внесена държавна такса за всяко ППС съгласноТарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Прегледът се извършва от комисия от двама служители от Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и представител на лицата по чл. 2, ал. 1 в десетдневен срок от подаване на заявлението.

(4) За направения преглед се съставят протоколи за годност (приложения № 3, 4 и 5)

Чл. 11. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат се осъществява с превозно средство на учебния център или с предоставено от тях моторно превозно средство, пригодено за управление съобразно характера на увреждането им.

(2) Моторното превозно средство, използвано за обучение на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат, отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.

(3) Годността на допълнителното оборудване на превозните средства за обучение на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат се удостоверява по реда на чл. 9.

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Учебната дейност в учебния център се организира от ръководител на учебната дейност. Едно и също лице може да бъде ръководител на учебната дейност само в един учебен център.

(2) Ръководителят на учебната дейност трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава свидетелство за управление на МПС;

2. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или да не е лишаван по съдебен ред от правото да управлява МПС;

3. да има не по-малко от 5 години стаж като преподавател за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

4. да е назначен по трудов договор като ръководител на учебната дейност в съответния учебен център, освен когато е управител на лицето по чл. 2, ал. 1.

(3) Когато обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се извършва в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и средни общообразователни училища с професионални паралелки, директорът определя със заповед лице от персонала, което отговаря на изискванията по т. 1 – 3 на предходната алинея, за да изпълнява функциите на ръководител на учебната дейност.

(4) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 11б. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В учебния център трябва да има назначен по трудов договор технически сътрудник. Едно и също лице не може да бъде преподавател и технически сътрудник в един и същи учебен център.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавател по теоретично обучение може да бъде лице, притежаващо диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство”, издадени от акредитирано висше училище, в съответствие сНаредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.), независимо от категорията на превозното средство, за което е валидно свидетелството за професионалната квалификация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г.) Теоретично обучение по модулите “Превоз на пътници” и/или “Превоз на товари” се провежда от лица, които по време на обучението си са изучавали една от учебните дисциплини, посочени в т. 9 на приложение № 6.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавател по практическо обучение може да бъде лице, притежаващо диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство”, издадени от акредитирано висше училище, в съответствие сНаредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, валидно за категорията, за която се провежда обучението.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лице с професионална квалификация, различна от тези по ал. 1 и 2, може да бъде преподавател по теоретично или практическо обучение, ако притежава някоя от професиите и специалностите съгласно списъка по приложение № 6.

(5) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преподавател по теоретично и/или практическо обучение може да бъде и български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Швейцария, който е придобил право да упражнява професията “Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства” в някоя от тези държави и професионалната му квалификация е призната по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение отговаря и на следните изисквания:

1. притежава свидетелство за управление на МПС съобразно категорията, за която провежда обучението;

2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишаван по съдебен ред от правото да управлява МПС;

3. е на възраст не по-малко от 23 години;

4. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) е преминал периодичното обучение по ал. 2.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавателите подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им с продължителност не по-малка от 32 учебни часа на всеки 4 години от придобиването на съответната професионална квалификация. След завършване на обучението се издава удостоверение за допълнително обучение или специализация.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Обучението се извършва в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебна документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., предишен текст на чл. 14 – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Продължителността на обучението, учебните планове и основните организационно-методически указания за обучението на водачите се определят за всяка категория или подкатегория с учебната документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Курсове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС могат се организират в понеделник, всяка четна седмица от годината.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Допуска се организиране на индивидуално обучение в дни, различни от посочените в ал. 2.

Чл. 15. (1) За придобиване на необходимите теоретични знания и практически умения кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се обучават, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) теоретично и практическо обучение за съответната категория или подкатегория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС:

а) които за пръв път кандидатстват за придобиване на правоспособност или притежават правоспособност за управление на МПС от категория “М”;

б) (*) от категории “С”, “С+Е”, “D” и “D+Е” или подкатегории “С1″ и “D1″;

в) от категория “А” или подкатегория “А1″, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “В”, “Ткт”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегория “В1″;

г) от категория “В” или подкатегория “В1″, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “Ткт”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегория “А1″;

д) от категория “Ттб”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “Ткт” и “Ттм” или подкатегории “А1″ и “В1″;

е) от категория “Ттм”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “Ткт” и “Ттб” или подкатегории “А1″ и “В1″;

2. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) само теоретично обучение за съответната категория или подкатегория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

а) категория “М”;

б) категория “С”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “С1″;

в) категория “С+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегории “С1+Е” или “D1+E”;

г) категория “D+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “D1+Е”;

3. (нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) само практическо обучение за съответната категория или подкатегория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

а) категория “В+Е” и подкатегории “D1+Е”, “С1+Е”;

б) категория “Ткт”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегории “А1″ и “В1″.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Не подлежат на задължително обучение кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

1. категория “В”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “В1″;

2. категория “А”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “А1″;

3. подкатегория “С1+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “D1+Е”;

4. категория “С+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D+Е”;

5. категория “D”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “D1″.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Обучението на лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, се определя в намален обем от учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС може да започне най-рано три месеца, а за категория “М” – един месец преди обучаваният да навърши необходимата възраст съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДвП. За обучаваните по държавен прием в системата на средното образование този срок е една година.

(2) Водач, на когото е наложено наказание “Временно лишаване от право да управлява МПС”, в срока за изтърпяване на наказанието може да участва само в теоретично обучение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, при записване за обучение представят за това документ от съответната служба на МВР и удостоверение за психологическа годност.

(4) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС при записване за обучение представят документ за завършено най-малко основно образование.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато лицето не притежава правоспособност за управление на МПС от категория В, практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и подкатегория “А1″ по път в населено и извън населено място започва след успешното полагане на теоретичния изпит.

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Кандидатите за придобиване на правоспособност се записват в регистър съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

(2) При записване в регистъра на кандидатите се издава учебен картон. Ръководителят на учебната дейност подписва учебния картон и полага печата на лицето по чл. 2, ал. 1, получило разрешението за обучение.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Теоретичното обучение се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждане на обучението учебният център изготвя месечен график на занятията в кабинета по теоретично обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди провеждане на индивидуално обучение ръководителят на учебната дейност уведомява началника на съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, че ще бъде провеждано индивидуално обучение и съобщава имената на кандидата. В графика по ал. 1 допълнително се вписват датите и часовете, на които ще се провежда индивидуалното обучение, за всеки следващи седем дни.

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) След провеждане на задължителното теоретично обучение кандидатът полага вътрешен теоретичен изпит.

(2) Когато вътрешният теоретичен изпит не е положен успешно, кандидатът полага нов изпит.

(3) При успешно полагане на вътрешния теоретичен изпит ръководителят на учебната дейност издава на кандидата удостоверение за допускане до теоретичен изпит.

Чл. 19б. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) След провеждане на задължителния минимум от учебни часове за практическо обучение кандидатът полага вътрешен практически изпит.

(2) Когато вътрешният практически изпит не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата и да положи втори вътрешен изпит.

(3) При успешно полагане на вътрешния практически изпит ръководителят на учебната дейност издава на кандидата удостоверение за допускане до практически изпит.

(4) Когато и вторият вътрешен практически изпит не е положен успешно, на кандидата се препоръчва допълнително обучение. Ако кандидатът е вписал забележка в учебния картон, че не желае да премине това допълнително обучение, му се издава удостоверение за допускане до практически изпит без успешно положен вътрешен изпит.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато вътрешният практически изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и подкатегория “А1″ не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 ЗДвП и да положи нов вътрешен изпит. Удостоверение за допускане до практически изпит на тези кандидати се издава след успешно положен вътрешен практически изпит.

Чл. 19в. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Кандидатите, които не са се явявали на теоретичен и/или практически изпит 6 месеца от издаването на съответното удостоверение или ако са изминали повече от 6 месеца от последното им явяване на съответния изпит, подлежат на вътрешни теоретични и/или практически изпити.

(2) Вътрешните теоретични изпити по ал. 1 се провеждат в съответствие с чл. 19а, ал. 2 и 3, а вътрешните практически изпити по ал. 1 се провеждат в съответствие с чл. 19б, ал. 2, 3 и 4.

Чл. 20. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На лице, което не подлежи на задължително теоретично и/или практическо обучение съгласно изискванията на учебната документация, но е положило съответните вътрешни изпити по реда на чл. 19а и 19б, се издава съответното удостоверение за допускане до теоретичен изпит и/или удостоверение за допускане до практически изпит.

Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическото обучение по управление на МПС освен определените в чл. 100 ЗДвП документи преподавателят е длъжен да носи и:

1. документа за сключена застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

2. удостоверението за професионалната квалификация на преподавателя;

3. удостоверението за годност на превозното средство;

4. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) учебния картон на обучавания.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 23. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) (1) (Предишен текст на чл. 23 – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Преподавателят изисква документ за физическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория или подкатегория, когато по време на обучението се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа годност за съответната категория или подкатегория, определени в наредбата по чл. 152а, т. 1 ЗДвП.

(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” или подкатегория “А1″ трябва да притежават застраховка на кандидата, валидна за периода на практическото обучение и практическите изпити.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” и подкатегория “А1″ ползват предпазна екипировка по време на обучението.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) По време на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” и подкатегория “А1″ на път в населено или извън населено място:

1. преподавателят следва кандидата с друг мотоциклет или автомобил;

2. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) преподавателят и кандидатът осъществяват комуникация чрез устройство за двустранна гласова връзка;

3. кандидатът и преподавателят – когато следва кандидата с мотоциклет, са със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена буквата “У” с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина.

Чл. 24. (1) (Предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава десет учебни часа по теоретично и/или практическо обучение.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 6 учебни часа теоретично обучение и 2 часа практическо обучение.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Когато преподавател работи в повече от един учебен център или на друго работно място, в края на всеки календарен месец представя на ръководителите на учебната дейност, в които е провеждал обучение, декларация за броя на отработените през месеца учебни часове в други учебни центрове и за натовареността си на друго работно място.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) Лицата, получили разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, са длъжни да:

1. осигурят провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба и учебната документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП;

2. не допускат извършването на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС:

а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 6;

б) с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 8;

в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени в чл. 12 и 13;

г) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени в чл. 7;

3. организират дейността в офис, който отговаря на изискванията, определени в чл. 6а;

4. извършват дейността с ръководител на учебната дейност, който отговаря на изискванията, определени в чл. 11а;

5. осигурят воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП.

(2) Ръководителят на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен:

1. да осигурява спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвПпри извършване на обучението;

2. своевременно да издава и води съответните документи във връзка с обучението;

3. при организиране на обучението да осигури спазването на:

а) дневната натовареност на обучаваните;

б) дневната натовареност на преподавателите;

в) графика за провеждане на теоретичното обучение;

г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;

д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;

4. да обявява и актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите;

5. да не допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;

6. да не допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.

(3) Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен:

1. да спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП при извършване на обучението;

2. да води документите във връзка с обучението;

3. своевременно да вписва данните в документите във връзка с обучението;

4. да спазва определената дневна натовареност на преподавателите;

5. при провеждане на обучението да спазва изискванията за:

а) дневната натовареност на обучаваните;

б) графика за провеждане на теоретичното обучение;

в) продължителността на учебните часове;

г) провеждането на междинните и вътрешните изпити.

 

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Разрешение за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава, когато:

1. учебният кабинет, учебната площадка, учебните МПС и помещението за офис отговарят на изискванията съответно по чл. 6, 6а, 7 и 8;

2. ръководителят на учебната дейност в учебния център отговаря на изискванията по чл. 11а;

3. преподавателите, които извършват обучението, отговарят на изискванията по чл. 12 и 13;

4. (зал. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 извършват обучението само в учебни кабинети и с учебни МПС, включени в списъка към разрешението, което е издадено за съответния учебен център. Един и същ учебен кабинет и едно също учебно МПС могат да бъдат включвани само в списъка към едно разрешение.

Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение лицата по чл. 2, ал. 1 подават заявление (приложение № 9), към което прилагат следните документи:

1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца или удостоверение за актуално съдебно състояние (за непререгистриралите се търговци) или документ – преведен на български език и легализиран, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта на органа за тяхното създаване;

2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) копие на картата за идентификация/регистрационното удостоверение в ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ (за търговците, представили удостоверение за актуално съдебно състояние);

3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) декларация, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност – за търговците, представили карта за идентификация/регистрационно удостоверение в ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверение за годност на превозните средства съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 12 и 13лицата по чл. 2, ал. 1 прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:

1. копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис;

2. копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;

3. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование;

4. копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;

5. свидетелства за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;

6. копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3;

7. копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите;

8. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

9. списък на преподавателите по образец (приложение № 10).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 лицата по чл. 2, ал. 1 прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:

1. копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;

2. копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8;

3. копие на регистрационен талон и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;

4. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г.) копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

5. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

6. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

7. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

8. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория/подкатегория;

9. копие на протокола за годност на учебната площадка – за издаване на разрешение за обучение за категории “А”, “В+Е”, “С+Е”, “D+Е” и “Ткт” и подкатегории “А1″, “С1+Е” и “D1+Е”;

10. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) списък на учебните ППС с регистрационен номер, марка, модел, идентификационен номер, категория, № и дата на издаване на изпитвателния протокол по чл. 9, ал. 1, по образец (приложение № 11); всяко ППС може да бъде вписано в списъка само на едно разрешение; в зависимост от изискванията към ППС за съответната категория или подкатегория списъкът съдържа съответните данни и за:

а) (доп. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) автомобила:

- конструктивна максимална скорост;

- допустима максимална маса;

- брой места за сядане освен мястото на водача;

- дължина;

- широчина;

- наличие на антиблокираща спирачна система;

- брой предавки;

- наличие на тахограф;

- широчина и височина на товарното отделение;

- без педал на съединителя;

б) ремаркето:

- допустима максимална маса;

- дължина, широчина;

- широчина и височина на товарното отделение;

в) (изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) мотоциклета:

- работен обем на двигателя в куб. см;

- с лост за смяна на предавките с ръчно задействане.

11. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Разрешението за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 12).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) На преподавателите и автомобилите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 ще извършва дейността, началникът на съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” издава:

1. удостоверения на преподавателя – на преподавателите, които отговарят на изискванията на чл. 12 и 13 (приложение № 13);

2. удостоверение за годност – на ППС, които отговарят на изискванията на чл. 8 (приложение № 14).

(3) Разрешението се издава в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Разрешението се издава за срок 5 години, като за всеки учебен център се издава отделно разрешение.

(5) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Разрешението дава право за обучение на територията на областта, на която е учебният център, освен в случаите, когато се извършва практическо обучение по автомагистрала.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” води регистър за издадените разрешения (приложение № 15) и изготвя списък към разрешението, който съдържа данни за преподавателите, на които са издадени удостоверения по ал. 2, т. 1, за превозните средства, на които са издадени удостоверения по ал. 2, т. 2, за учебните кабинети, в които се извършва обучението, и за учебната площадка (приложение № 15а).

(8) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице отказва издаването на разрешение в случаите, когато кандидатът не отговаря на условията за издаване на разрешението. Отказът се мотивира.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За промяна на обстоятелствата от документите по чл. 26 лицата по чл. 2, ал. 1 подават в съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” заявление (приложение № 16, 16а), към което прилагат само съответните документи по чл. 26 съобразно исканата промяна, както и документите за внесени държавни такси за промяна в обстоятелствата и за издаване на удостоверения за годност на превозните средства, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта.

(2) Промяната се извършва в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащат такса за издаване на разрешението.

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 2, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служителя на Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Служителят на Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис копията и връща оригиналите.

(3) Заявленията се регистрират във входящ дневник. При установени пропуски документите не се приемат.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При получаване на документите след промяната лицата по чл. 2, ал. 1 връщат в Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” удостоверенията на преподавателите и удостоверенията за годност на превозните средства, които отпадат от списъка към разрешението.

(5) Разрешението и удостоверенията се получават от управителя или упълномощено от него лице.

(6) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 31. (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:

1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;

2. с прекратяване дейността на търговеца или закриване на училището;

3. когато в 6-месечен срок от издаването на разрешението лицето не започне дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;

4. с изтичане на срока, за който е издадено;

5. по молба на неговия притежател.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, оригиналът на разрешението се връща в Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

Чл. 32. (1) Разрешението се отнема при нарушение на изискванията за издаване на разрешението или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощеното от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(4) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Чл. 32а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се създава и поддържа регистър на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и отговарящи на изискванията по чл. 12 и 13. В регистъра се вписват:

1. имената на преподавателя и ЕГН;

2. датата на вписване в регистъра;

3. образованието и квалификацията на преподавателя;

4. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност за управление;

5. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;

6. номерата на всички разрешения, към които преподавателят има издадени удостоверения;

7. данните за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на реда и условията на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

8. датата на заличаване от регистъра.

(2) Заличаването от регистъра се извършва:

1. по молба на преподавателя;

2. при прекратяване на правата, произтичащи от разрешенията за обучение в списъците, към които е включен като преподавател;

3. при повторно извършени нарушения на реда и условията за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от преподавателя;

4. когато преподавателят престане да отговаря на изискванията по тази наредба.

(3) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 2, т. 3, може да бъде вписан отново в регистъра след изтичане на една година от датата на заличаването.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33 – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лицата, получили разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване им предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи и средните общообразователни училища с професионални паралелки контролът по прилагането на наредбата се осъществява съвместно с представител на съответния регионален инспекторат по образованието.

Чл. 34. Контролните органи проверяват:

1. учебния кабинет – за съответствие с изискванията на чл. 6;

2. учебната площадка – за съответствие с изискванията на чл. 7;

3. учебните МПС – за съответствие с изискванията на чл. 8;

4. преподавателите – за съответствие с изискванията на чл. 12 и 13;

5. спазването на организационно-методическите изисквания към обучението;

6. изпълнението на учебните планове и модули съгласно учебната документация;

7. задължителната документация, използвана при обучението.

Чл. 35. (1) За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

(2) Като доказателство по акта за установяване на административни нарушения контролните органи отнемат и прилагат удостоверението на преподавателя в случаите, когато са нарушени условията и редът за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и в случаите, когато са нарушени изискванията на чл. 12 или 13 към преподавателите.

(3) Удостоверението по ал. 2 се връща при връчването на наказателното постановление.

(4) Като доказателство по акта за установяване на административни нарушения контролните органи отнемат и прилагат удостоверението за годност на превозното средство в случаите, когато превозното средство не отговаря на изискванията за годност.

(5) Удостоверението за годност на превозното средство се връща след преглед по реда на чл. 10.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” и отменя глава трета “Условия и ред за издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС” и глава четвърта “Организация на обучението” на Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (ДВ, бр. 69 от 1999 г.).

§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на § 9, т. 1 за чл. 15, ал. 1, т. 1, буква “б”, които влизат в сила по отношение на теоретичното обучение от 1 септември 2004 г.

§ 35. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 36. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 37. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 38. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 39. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

 (ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.)

§ 3. Лицата, придобили свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство” до влизането в сила на тази наредба от обучаваща институция в системата на професионалното образование и обучение, имат право да провеждат съответното обучение на водачи на моторно превозно средство.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на § 1, т. 1 относно чл. 12, ал. 5, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

 (ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

§ 44. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 6 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С”, но имат допустима максимална маса не по-малка от 10 000 kg и дължина не по-малка от 7 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 45. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 7 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С+Е”, но имат допустима максимална маса не по-малка от 18 000 kg и дължина не по-малка от 12 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 46. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 10 относно дължината на МПС от категория “D”, но имат дължина не по-малка от 9 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 47. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 48. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 6, т. 7, буква “а”, т. 8, 9, 10 и 12 относно антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 49. Лицата по чл. 2, ал. 1, притежаващи разрешение за извършване на обучение, следва да приведат дейността си в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3, 5 и 7, чл. 6а, чл. 11а, 11б и чл. 13, ал. 2 в срок до 6 месеца от датата на обнародване на тази наредба в “Държавен вестник”. До привеждане в съответствие с изискванията на чл. 11а вътрешните изпити се провеждат от лице, което отговаря на изискванията на чл. 11а, ал. 2, т. 1 – 3, а функциите на ръководител на учебната дейност се изпълняват от управителя на лицето, получило разрешението.

§ 50. Параграф 5 относно чл. 6, ал. 1, т. 6 влиза в сила на 1 януари 2010 г.

§ 51. Параграф 14 относно чл. 18, § 16 относно чл. 19а, 19б и 19в и § 17 относно чл. 20 влизат в сила от 1 януари 2008 г.

§ 52. Навсякъде в наредбата:

1. думите “или учител” и “или учителя” се заличават, а думите “преподавателя/учителя” и “преподавател/учител” се заменят съответно с “преподавателя” и “преподавател”;

2. думите “лицата по чл. 4″ се заменят с “лицата по чл. 2, ал. 1″;

3. думите “РОДАИ” се заменят с “Регионалната дирекция “Автомобилна администрация”, а думите “Началник РОДАИ” се заменят с “Директор на регионална дирекция “Автомобилна администрация”;

4. думите “министъра на транспорта и съобщенията” и “министърът на транспорта и съобщенията” се заменят съответно с “министъра на транспорта” и “министърът на транспорта”, а думите “Министерството на транспорта и съобщенията” и “Министерство на транспорта и съобщенията” се заменят с “Министерството на транспорта”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ
 

 (ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

§ 22. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 7, буква “б” относно дължината на ремаркето.

§ 23. Навсякъде в наредбата:

1. Думите “Регионалната дирекция “Автомобилна администрация” и “Регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, а думите “Директора на регионална дирекция “Автомобилна администрация” и “Директорът на регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Началника на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Началникът на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

2. Думите “министъра на транспорта” и “министърът на транспорта” се заменят съответно с “министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите “Министерството на транспорта” и “Министерство на транспорта” се заменят с “Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

§ 24. Навсякъде в приложенията думата “БУЛСТАТ” се заменя с “ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ” и “РД “АА” се заменя с “ОО “КД – ДАИ”.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 3

Опознавателен знак “Учебен автомобил” за обозначаване на превозните средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Опознавателен знак “Учебен мотоциклет” за обозначаване на моторните превозни средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” или подкатегория “А1″

НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

В сила от 21.05.2004 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на:

1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 150а, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

2. изпитите на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП;

3. изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “в” ЗДвП.

Чл. 2. (1) До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се допускат лица, преминали обучение в съответствие с учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП, при условията и по реда, определени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).

(2) Лицата, които се явяват на изпит в случаите на чл. 162, ал. 5 и по реда чл. 171, т. 1, буква “в” ЗДвП, не подлежат на задължително обучение.

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, успешно положили изпита по чл. 2, ал. 1, както и тези в случаите на чл. 162, ал. 5 ЗДвП придобиват правоспособност за управление на МПС от съответната категория, за която се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 ЗДвП.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) На лицата, успешно положили изпита по чл. 1, т. 3, се връща свидетелството за управление на МПС от съответната категория, отнето по реда на чл. 171, т. 1, буква “в” ЗДвП.

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение. Когато към заявлението не е необходимо да се приложи удостоверение за допускане до теоретичен изпит, кандидатите сами могат да подават документите си за явяване на теоретичен изпит.

(2) Изпитът се провежда на територията на областта, за която е валидно съответното разрешение за обучение на лицето по ал. 1.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) С изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория и изпита на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП се оценяват знанията, уменията и поведението за безопасно управление на кандидата и съответствието им с изискванията към водачите на МПС от съответната категория, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

(2) С проверочния изпит се оценяват знанията на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС за извършване на немаловажно нарушение на правилата за движение поради незнание.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС и изпитът на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП е теоретичен и/или практически.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Теоретичният изпит се състои в решаване на тест.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит се състои в управление на МПС на учебна площадка и/или по пътища в населено място.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “АМ”, полагат само теоретичен изпит.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории ВЕ, С1Е и D1Е полагат само практически изпит.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “С”, “D”, “CE”, “DE”, “Ткт”, “Ттм”, “А1″, “А2″, “В1″, “С1″ и “D1″, полагат теоретичен и практически изпит.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “Ткт”, “Ттм”, “А1″, “А2″ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “В”, полагат само практически изпит.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D1″, полагат само практически изпит.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “СЕ” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “DЕ”, полагат само практически изпит.

(7) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “А2″ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.

(8) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А2″ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “А1″ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.

(9) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които желаят да управляват МПС от категория “В” с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, полагат само съответния практически изпит.

(10) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “D” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “Ттб”, полагат теоретичен и практически изпит.

(11) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “Ттб” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D”, полагат само практически изпит.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” се провежда само на учебна площадка.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А, ВЕ, СЕ, DЕ, А1, А2, С1Е и D1Е се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, С1, С, D1, D и Ттм се провежда само по пътища в населено място.

(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория “В” с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Проверочният изпит е теоретичен.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) Когато за придобиване на правоспособност за управление на МПС изпитът е теоретичен и практически, теоретичният изпит предхожда практическия изпит.

(2) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.

(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на теоретичния изпит, за допускане до практически изпит кандидатите полагат нов теоретичен изпит.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.):

1. такса за всеки кандидат – когато теоретичните изпити се провеждат в кабинет на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;

2. такса за всяка група за теоретичен изпит – когато теоретичните изпити се провеждат в одобрен кабинет на учебен център;

3. такса за всеки кандидат за практически изпит.

(5) (Новa – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) В случаите по ал. 4, т. 2 за всеки явил се/изпитан кандидат се заплаща и стойността на консумативите за провеждане на изпита.

(6) (Новa – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по управление на моторно превозно средство от категорията, за която ще се явява, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категории А1, А2, С1, С1Е, D1, D1E, А, Ткт, ВЕ, С, СЕ, D и DE – не по-малко от 2 учебни часа;

2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категории В1, В и Ттм – не по-малко от 4 учебни часа.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Теоретичният изпит се провежда в населено място с над 18 000 жители, на територията на съответната област, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Теоретичният изпит се провежда в кабинети, включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, които отговарят на изискванията на чл. 12 и в кабинетите на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, които отговарят на изискванията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Помещението за провеждане на теоретичния изпит да отговаря на следните изисквания:

1. светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина;

2. общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв.м;

3. в помещението се поддържа температура не по-ниска от 18°С;

4. към помещението има осигурен санитарен възел.

(2) В помещението трябва да има:

1. учебна дъска с площ не по-малко от 0,7 кв.м;

2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) работно място за лицето, определено да проведе изпита;

3. работно място за всеки изпитван.

(3) Когато за изпита се използва учебен кабинет, изображенията на таблата и другите материали във връзка с обучението не трябва да се виждат от мястото на изпитваните.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със система за видеонаблюдение. Минималните изисквания към техническите характеристики на системата са съгласно приложение № 3а, като:

1. системата по ал. 4 осигурява записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;

2. разположението на камерите е такова, че осигурява запис на действията на всички участници в изпита;

3. системата осигурява непрекъснат запис по време на теоретичните изпити; при прекъсване на записа автоматично се включва светлинен и звуков сигнал;

4. осигурява наблюдение на изпита в реално време и е осигурен свободен достъп до монитора.

(5) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Учебният център е оборудван с устройство, осигуряващо електрическото захранване на системата за видеонаблюдение по ал. 4 и на техническите устройства за провеждане на изпитите за цялото времетраене на изпита.

(6) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) За одобряване на кабинет за провеждане на изпити лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, подават заявление до “Началника на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(7) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Огледът за съответствие на учебния център с изискванията по ал. 1 – 4 се извършва от двама служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в присъствието на представител на учебния център и на експерт с подходяща професионална квалификация, който проверява съответствието на учебния център с изискванията към системата за видеонаблюдение по ал. 4.

(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) За направения оглед по ал. 7 се съставя протокол за одобряване на учебен кабинет за провеждане на теоретични изпити (приложение № 3б) в два екземпляра – един за учебния център и един за Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, чиито учебни кабинети са одобрени за провеждане на теоретични изпити, осигуряват постоянно видеонаблюдение при провеждане на изпитите в реално време, включително чрез отдалечен достъп.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите А, А1, А2, ВЕ, СЕ, C1E, DE и D1E се провежда на пътищата в населено място, притежаващо съответните условия за провеждане на изпита и е с над 18 000 жители, на територията на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “В”, “С”, “D”, “Ттм”, “В1″, “С1″ и “D1″ се провежда на пътищата в населено място, което е областен административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит. Практически изпити може да се провеждат и в градове с население над 30 000 жители, които се намират на разстояние над 30 км от областния център на областта, в която се намира градът, както и в градове с население над 18 000 жители, които се намират на разстояние над 80 км от областния център на областта, в която се намира градът. Кандидатите се представят за изпит от лица, притежаващи разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, валидно за територията на съответната област.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите изпити трябва да е включена в списък към разрешение за обучение на учебните центрове, издадено по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите изпити трябва да отговаря на следните изисквания:

1. упражненията за провеждане на изпита са очертани и сигнализирани съгласно изискванията на методиката за съответната категория, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”;

2. упражненията за съответната категория са подредени съобразно последователността на изпълнението им и размера на превозното средство;

3. състоянието на настилката на учебната площадка позволява изпълнението на упражненията;

4. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) осигурени са условия за безопасно изпълнение на упражненията по време на изпитите.

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишен текст на чл. 15 – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Учебните МПС, с които се провежда практическия изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, трябва да са включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и отговарят на следните изисквания:

1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “А” – мотоциклет без кош с работен обем на двигателя над 600 куб. см и с мощност не по-малка от 40 kW;

2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) за категория “А2″ – мотоциклет без кош от категория “А2″ с работен обем на двигателя над 400 куб. см и с мощност не по-малка от 25 kW;

3. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “А1″ – мотоциклет без кош от категория “А1″ с работен обем на двигателя над 120 куб. см и с допустима максимална скорост не по-малка от 90 км/час;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “В” – МПС с четири колела от категория “В”, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 4, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “ВЕ” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 3 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не попада в категория “В”; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;

6. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “В1″ – триколесно или четириколесно моторно превозно средство от категория “В1″, с допустима максимална скорост не по-малка 60 км/час;

7. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 6 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “С” – МПС от категория “С” с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от 10 000 кг; освен мястото на водача автомобилът има още две места за сядане;

8. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “СЕ”:

а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малко от 14 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен мястото на водача има още две места за сядане;

б) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 м; съставът от пътни превозни средства трябва да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на състава трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг;

9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 8, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “С1″ – моторно превозно средство от категория “С1″, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;

10. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “С1Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 8 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг; съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;

11. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 10 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “D” – МПС от категория “D” с дължина не по-малко от 10 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

12. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 11, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “DЕ” – автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малко от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства трябва да с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;

13. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 12, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “D1″ – моторно превозно средство от категория “D1″, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

14. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 13, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “D1Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг.

15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “Ткт” – колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг;

16. (отм., предишна т. 15 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория “Ттм” – ППС от съответната категория;

(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория “В” с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:

1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство;

2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;

3. записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;

4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация;

5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);

6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;

7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство “включено/изключено” има индикация, поставена на видно място.

(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Автомобилът по чл. 48а, ал. 3, т. 1, който следва кандидата по време на практическия изпит за придобиване на правоспособност за категории “А1″, “А2″ или “А”, е оборудван с техническо средство за видеонаблюдение по ал. 3.

Глава трета.
ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. (1) За организиране и провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС лицата, притежаващи разрешението за обучение, изготвят списък с имената на кандидатите, които те предлагат за допускане до изпит на съответната дата (приложение № 1).

(2) В списъка по ал. 1 за изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се включват:

1. лица, притежаващи свидетелство за завършено теоретично и/или практическо обучение по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;

2. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.)

3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) лица, притежаващи удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;

4. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) лица, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 ЗДвП;

5. кандидати, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на задължително обучение.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лицата по ал. 2, т. 1 и 3 се допускат до изпит, ако от последното им явяване на теоретичен или практически изпит или от издаването на свидетелството им за завършено теоретично и/или практическо обучение, или от издаването на удостоверението им за допускане до теоретичен изпит или удостоверението им за допускане до практически изпит са изминали не повече от шест месеца.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) В зависимост от съдържанието на изпита в списъка по ал. 1 се указват съответно:

1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) адресът на кабинета, в който се предлага да се проведе теоретичният изпит или за даване на указанията за практическия изпит;

2. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) адресът на учебната площадка, където ще се проведе практическия изпит;

3. регистрационният номер, марката и моделът на МПС, с което ще се проведе изпитът по управление.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато теоретичният изпит се провежда в одобрен кабинет на учебен център, към списъка по ал. 1 се прилага и документ за платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 2.

Чл. 17. (1) (Предишна текст на чл. 17 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различните категории се допускат само кандидати, навършили минималната възраст за управление на моторно превозно средство от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 151 ЗДвП.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Допуска се на теоретичен изпит кандидатите да се явяват до един месец преди навършване на възрастта по ал. 1.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС за всеки кандидат, който за пръв път е представен за явяване на изпит за съответната категория, се представят:

1. заявление за допускане до изпит (приложение № 2);

2. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) заверено от кандидата копие на свидетелство/диплома за завършена степен на образование или удостоверение за завършен гимназиален етап;

3. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) документ за платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 1 или за практически изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта; допуска се документът да е за платените такси на повече от един кандидат.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на съответното обучение и/или съответните вътрешни изпити, освен документите по ал. 1 представят копие на свидетелството за завършено теоретично и/или практическо обучение или копие на удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят и копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, с данни за притежаваните категории преди загубата на правоспособността.

(4) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, за която се изисква стаж, представят и справка (от МВР) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За явяване на проверочен изпит лицата, на които е приложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква “в” от Закона за движението по пътищата, представят и копие на заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите “СЕ”, “D”, “С1Е” и “D1″ представят справка от МВР за наложени по съдебен или административен ред наказания лишаване от право да управляват МПС, за определяне стажа като водач съгласно чл. 154 ЗДвП.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Лица, чието чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, представят копие на легализиран превод на свидетелството.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “Ттм”, “С”, “D”, “C1″ и “D1″ и лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят и копие на удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.

(9) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А, А2 и А1 представят копие на документ за застраховка на кандидата, валидна към датата на практическия изпит.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишна ал. 9, изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Копията на документите по ал. 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 се заверяват от ръководителя на учебната дейност.

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) При повторно и всяко следващо представяне на кандидата на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се представя заявлението по чл. 18, ал. 1, т. 1.

(2) Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след издаването на удостоверението за допускане на теоретичен изпит или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, се представя и копие на удостоверение за допускане до теоретичен изпит, в което е отразено, че след изтичане на посочените срокове кандидатът е положил нов вътрешен изпит.

(3) При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал съответното допълнително обучение по управление на МПС.

(4) При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.

(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За повторно или всяко следващо допускане до практически изпит за придобиване на правоспособност за категории А, А2 и А1, когато е изтекъл срокът на застраховката на кандидата, се представя копие на валидна такава.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Документите се подават от ръководителя на учебната дейност на лицето, притежаващо разрешението за обучение, или упълномощено от него лице в съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При представяне на документите в Областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” лицата, притежаващи разрешение за обучение, представят за проверка и регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При подаване на копия на документите по чл. 18, ал. 3, 5, 7 и 9 и чл. 18а, ал. 5 се представят и оригиналите за проверка.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За първо явяване на теоретичен изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до теоретичен изпит.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За първо явяване на практически изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до практически изпит.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лица, които желаят да се явят на изпит в област, различна от тази, в която са се обучавали, подават заявление в областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” на територията на областта, където са се явявали на изпит, за служебно изпращане на документите, като посочват областта, където желаят да се явят на изпит.

(8) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата по ал. 7 за първо явяване на теоретичен и/или практически изпит представят съответното удостоверение за допускане до изпит, заверено от областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” на територията на областта, където са се обучавали.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Документите за допускане до теоретичен и/или практически изпит на лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство по чл. 162, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, и на кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се внасят от учебния център, който ги представя на съответния изпит.

(2) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център, в който е издадено удостоверението за допускане до теоретичен изпит и/или удостоверението за допускане до практически изпит, документите се представят от друг учебен център.

Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За явяване на проверочен изпит документите се подават от лицата, към които е приложена принудителната административна мярка.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Датата за провеждане на проверочния изпит се определя при подаване на документите.

Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лице, което е лишено по съдебен или административен ред от правото му да управлява МПС, не се допуска до изпит до изтичане срока на наказанието.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лице, на което е наложена административна мярка отнемане на правоспособност в случая на чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, не се допуска до изпит до изтичане на шестмесечния срок.

Чл. 23. На лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда начл. 157, ал. 5, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на теоретичните изпити съответният областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” изготвя график с датите и часовете за провеждане на изпитите.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на практическите изпити съответният областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” изготвя график с датите и броя на комисиите за съответната дата.

(3) Датата за провеждане на всеки изпит се определя при подаване на документите съвместно с представителя на лицето по чл. 4.

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Служител на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” проверява документите за изпит при подаването им. Документите на кандидата не се приемат, когато:

1. не са представени всички необходими документи;

2. съдържанието или формата на документите не отговаря на някое от изискванията;

3. кандидатът не отговаря на някое от изискванията за допускане до изпит.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) В областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” за всеки кандидат се задържат документите по заявлението и копията на документите по чл. 18.

(3) Списъците се регистрират във входящ дневник (приложение № 3).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) В случаите по ал. 1 в списъка срещу името на съответния кандидат се вписват пропуските, а копие от списъка се предоставя на лицето, което представя документите.

(5) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При приемане на документите за провеждане на теоретичен изпит служителят на областния отдел отразява в списъка по чл. 16 адреса на кабинета, където ще се проведе изпитът.

(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При приемане на документите за провеждане на практически изпит служителят на областния отдел отразява в списъка по чл. 16 адреса на учебния център, чийто кабинет ще бъде използван за даване на указанията на кандидатите за провеждане на практическите изпити и където кандидатите изчакват за явяване на практическия изпит. Когато практическият изпит се провежда и на учебна площадка, се вписва и адресът на площадката.

(7) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Не се допуска подаване на документи за практически изпит на лица, които не са положили успешно теоретичния изпит.

Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на изпитите областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” предварително изготвя протоколи по образец (приложение № 4 и приложение № 4а).

(2) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(3) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(4) В протокола се включват кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За провеждане на проверочните изпити, на изпитите в случаите на чл. 162, ал. 5 от Закона за движението по пътищата и на изпитите на лица, които не владеят български език, се изготвят отделни протоколи.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Протоколите за изпит се изготвят в два екземпляра – по един за областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и за регионалната дирекция на Министерството на вътрешните работи, която издава свидетелствата за управление на МПС. На лицето, което представя кандидатите за изпит, областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” при поискване предоставя заверено с мокър печат копие на протокола с резултатите от изпита.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Не се разрешават поправки в протокола за изпит на резултатите, нанесени от председателя на изпитната комисия. Допуснатите явни фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка, която се заверява с подписа на председателя на комисията.

(8) Протоколът за проведения изпит е отчетен документ и се съхранява 50 години.

 

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ИЗПИТИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) (2) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За провеждане на теоретичните изпити могат да бъдат определяни лица, които отговарят на следните изисквания:

1. имат завършено най-малко средно образование;

2. са на възраст не по-малко от 28 години.

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провежда от комисия в състав: председател и член на комисията.

(2) Председателят на изпитната комисия отговаря за спазването на изискванията, условията и реда за провеждането на изпитите.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Членовете на изпитните комисии спазват изискванията, условията и реда за провеждане на изпита.

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” със заповед определя лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на теоретичните и/или практическите изпити за придобиване на правоспособност.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицата за провеждане на теоретичните изпити и председателите на изпитните комисии за провеждане на практическите изпити се определят в деня на изпита чрез жребий.

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС се определят само лица, които:

1. притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито след преминаване на специализирано обучение при условия и по ред, определени съгласно чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата;

2. са преминали необходимото периодично обучение по чл. 153а от Закона за движението по пътищата;

3. притежават свидетелство за управление на МПС от категория В не по-малко от 5 години;

4. притежават свидетелство за управление на МПС от категорията, за която ще провеждат изпити;

5. са на възраст не по-малко от 28 години;

6. притежават висше образование;

7. отговарят на изискванията за психологическа годност, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, буква “б” ЗДвП;

8. притежават застраховка за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица при и по време на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

9. не са осъждани за престъпления от общ характер по реда на глава втора “Престъпления против личността” или по реда на глава единадесета, раздел II “Престъпления против транспорта и съобщенията” от особената част на Наказателния кодекс, както и да нямат наложено наказание “Лишаване от право да упражнява определена професия или дейност” по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от общата част на Наказателния кодекс.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А1, С1, С1Е, D1, D1Е, А, С, СЕ, D, DЕ председателите на изпитни комисии следва не по-малко от 3 години да са провеждали изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В. Допуска се изключение от това изискване при условие, че лицето може да предостави доказателства за най-малко 5 години управление на превозно средство от съответната категория.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Не могат да бъдат назначавани за провеждане на теоретичните изпити и за председатели на изпитни комисии при провеждане на практическите изпити:

1. лица, които са регистрирани като еднолични търговци или участват в търговски дружества с предмет на дейност обучение на кандидати за придобиване на правоспособност управление на МПС;

2. лица, които работят като преподаватели/учители и обучават кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

3. лица, които са в трудовоправни отношения с еднолични търговци или търговски дружества с предмет на дейност обучение на кандидати за придобиване на правоспособност управление на МПС;

4. лица, съпрузи и намиращи се в родство по права линия и по съребрена линия до втора степен с лицата по т. 2 и 3, когато работят на територията на областта, на която се провежда изпитът.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити не могат да участват при провеждането на изпити на лица, с които са в родство по права и по съребрена линия до втора степен включително.

Чл. 29а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) (1) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” периодично извършва анализ на резултатите от изпитите по управление на превозно средство, проведени от всяко от лицата по чл. 28, ал. 1.

(2) На всеки 5 години се извършва проверка по време на провеждане на практически изпити за всяко от лицата по чл. 28, ал. 1. Трябва да бъдат проверени изпитите на не по-малко от 8 кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Проверката обхваща изпитите за всички категории на МПС, за които лицето притежава професионална квалификация.

(3) Когато при проверките по ал. 2 са констатирани неправилни действия от страна на председателя на изпитната комисия, съответното лице подлежи на допълнително обучение. Обучението се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” със заповед определя лицата, които извършват проверка на дейността на председателите на изпитни комисии.

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Членовете на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити се определят от лицата, които представят за изпит пред тази комисия кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За всяка група за провеждане на практическите изпити броят на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се определя съобразно продължителността на практическите изпити за отделните категории.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Допуска се в определена група да се включват кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни категории.

Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Теоретичните и практическите изпити се провеждат при спазване на методика за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен текст на чл. 34 – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити получават срещу подпис документите във връзка с изпита и се явява на мястото за провеждане на изпита, обявено в изпитния протокол, не по-късно от 10 минути преди началото на изпита.

(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, получава срещу подпис техническите средства за провеждане и оценяване на изпита.

(3) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити получава срещу подпис техническото устройство по чл. 15, ал. 2 за видеонаблюдение на практическите изпити

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити проверява съответно условията в помещението за провеждане на теоретичния изпит, състоянието на учебната площадка и МПС за провеждане на изпита за съответствие с изискванията на тази наредба.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити дават съответните предписания за отстраняване на несъответствието по ал. 1. В случаите, когато несъответствието не е отстранено до един час, изпитът не се провежда или започнатият изпит се прекратява.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Председателят на изпитната комисия след пристигане на мястото на изпита проверява удостоверението за годност на ППС, за провеждане на практическия изпит, удостоверението на преподавателя, на членовете на изпитната комисия за всеки протокол и вписва в протоколите имената на членовете на комисията.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Преди започване на теоретичния изпит лицето, определено за провеждане на изпита, се убеждава, че системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 е включена и функционира.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита по управление председателят на изпитната комисия монтира в превозното средство, с което ще провежда изпита, техническото устройство по чл. 15, ал. 2.

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити:

1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) запознава изпитваните с техните права и задължения;

2. дава указания относно условията и реда за провеждане на изпита;

3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) проверява самоличността на кандидатите, включени в протокола за изпита;

4. проверява свидетелството за управление на МПС на лицата, които вече имат правоспособност;

5. (нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.);

6. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.

(2) Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват след неговото започване.

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Теоретичният изпит се провежда в кабинет, осигурен от учебния център или от съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) До два работни дни преди определената дата за провеждане на теоретични изпити в одобрен кабинет на учебен център, а за областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – София – до 3 работни дни, се допуска вписване на кандидати за допълване на групата до броя на местата за сядане в учебния кабинет, определени в протокола за одобрение на учебен център за провеждане на теоретични изпити по чл. 12, ал. 3.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които не владеят български език, осигуряват преводач на разбираем за тях език при даване на указанията по чл. 36, ал. 1.

(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато теоретичният изпит се провежда в учебен център, лицето, притежаващо разрешението за обучение, в чийто списък към разрешението е вписан съответният учебен кабинет, осигурява правилното функциониране на системата за видеонаблюдение.

Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За изготвяне на тестове за провеждане на теоретичните изпити за различните категории изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” утвърждава изпитни въпроси по съдържанието на модулите за теоретично обучение съгласно изискванията на съответната учебна документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен или на електронен носител (електронен тест), като резултатите от тях се отчитат по електронен начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.

(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.

(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се провежда с тестове на английски език.

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “В” и “В1″ съдържат 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси, е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки.

(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2 и А съдържат 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 81 точки.

(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” съдържат 39 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 87. Теоретичният изпит е положен успешно, когато кандидатът има не по-малко от 78 точки.

(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите АМ и “Ттм” и за проверочните изпити съдържат 37 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 75 точки.

(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 40 минути.

(6) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С” съдържат 30 въпроса. Максималният брой точки, от правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 66.

(2) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 30 минути.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 57 точки от правилни отговори на изпитните въпроси.

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С”, когато кандидатите притежават правоспособност за управление на МПС от категория “С1″ и от категории “С1″, “D”, “D1″, “С+Е” и “D+Е”, съдържат 15 въпроса, като:

1. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категория “С”, когато кандидатите притежават правоспособност за управление на МПС от категория “С1″, е 31; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 27 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;

2. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категория “С1″ е 35; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 30 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;

3. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категории “D” и “D1″ е 32; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 28 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;

4. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в тестовете за категории “С+Е” и “D+Е” е 29; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 26 точки от правилни отговори на изпитните въпроси.

(2) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 20 минути.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.)

Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) До практически изпит се допускат само кандидатите, успешно издържали теоретичния изпит.

(2) Изпитите по управление по път в населено място с изключение на изпитите по чл. 13, ал. 1започват от кабинет, намиращ се на територията на областния център.

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Когато практическият изпит се състои от управление на МПС на учебна площадка и по пътища в населено място, до управление на МПС в населено място се допускат само кандидати, издържали успешно управление на МПС на учебна площадка.

(2) Когато лицата, положили успешно управление на МПС на учебна площадка, получат отрицателна оценка на управление на МПС в населено място, при всяко следващо явяване полагат само управление на МПС в населено място.

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Когато лицата, положили успешно теоретичния изпит, получат отрицателна оценка на практическия изпит, при всяко следващо явяване полагат само практически изпит, освен в случаите по чл. 10, ал. 3.

Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на теоретичния изпит освен лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и изпитваните в кабинета могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на изпитите.

Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебният кабинет, учебната площадка и превозното средство за провеждане на практическия изпит се осигуряват от лицето, което представя кандидатите на изпит.

(2) При техническа неизправност на МПС, възникнала по време на изпита, се допуска изпитът да продължи с резервно МПС, осигурено от лицето, което представя кандидатите на изпит. Резервното МПС се осигурява не по-късно от един час, след като възникне необходимостта от това.

Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Кандидат с увреждания в опорно-двигателния апарат или учебният център осигурява за провеждане на изпита МПС с допълнително оборудване във връзка с характера на увреждането му, съгласно заключението на лекарската комисия, транспортната областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или транспортна централна експертна комисия (ТЦЛЕК).

(2) Превозното средство по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията към превозните средства за обучение на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на изпита, провеждан на път в населено място, в МПС присъстват: кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС, председателят и членът на комисията. Мястото с допълнителното оборудване в МПС се заема от председателя на изпитната комисия. Когато превозното средство е оборудвано с техническо средство по чл. 15, ал. 3, мястото с допълнителното оборудване в МПС се заема от члена на изпитната комисия. Председателят на комисията може да допусне в МПС съобразно наличните свободни места в него и следващи по реда за изпитване кандидати, включени в изпитната комисия.

(4) Комисията няма право да се намесва в управлението на МПС по време на изпита, освен в случаи за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие или ако кандидатът особено затруднява или застрашава останалите участници в движението.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическия изпит председателят или членът на изпитната комисия, когато имат достъп до органите за управление, предприема всички възможни действия за осигуряване на безопасността на изпитвания и на другите участници в движението.

(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) По време на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2, А, В1, B, BE, D1, D и Ттм в превозното средство, с което се провежда изпитът, или в автомобила, който следва кандидата за придобиване на правоспособност за категории “А1″, “А2″ или “А”, присъстват не по-малко от двама кандидати, включени в съответната група за изпит.

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории А1, А2, А, В1, B, BE и Ттм е не по-малко от 25 минути за всеки кандидат.

(2) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ е не по-малко от 45 минути за всеки кандидат.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит се прекратява при намеса на комисията, когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението и при допускане на ПТП.

(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити по чл. 7, ал. 7, 8, 9, 10 и 11 е не по-малко от 20 минути за всеки кандидат.

Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) По време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А1, А2 и А изпитваните са с предпазна каска и ръкавици.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) За провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А1, А2 и А на учебна площадка учебният център, представил кандидата на изпит, осигурява устройство за измерване на скоростта на движение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) По време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории А1, А2 и А, провеждан на път в населено или извън населено място:

1. председателят и членът на комисията следват кандидата с автомобил, обозначен съгласночл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучениеавтомобилът се управлява от члена на комисията;

2. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) председателят на комисията и изпитваният осъществяват комуникация чрез устройство за двустранна гласова връзка, осигурено от учебния център, представил кандидата на изпит;

3. изпитваният е със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена буквата “У” с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина.

(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) По време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории “А1″, “А2″ и “А”, провеждан на учебна площадка, се осигурява запис с техническо средство за видеонаблюдение в автомобила по чл. 48а, ал. 3, т. 1.

Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити не допускат до изпит или отстраняват от изпит кандидат за придобиване на правоспособност, когато преди започване или по време на изпита се установи, че кандидатът видимо е употребил алкохол или е под въздействието на друго упойващо вещество.

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити не допускат до изпит или отстраняват от изпит кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория, когато преди започване или по време на изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа или психологическа годност за съответната категория, определени съответно в наредбите почл. 152а, т. 1 и чл. 152, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗДвП.

Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити имат право да отстранят от изпита кандидат, който не спазва реда за неговото провеждане. Това се отразява в изпитния протокол със забележка, която при провеждане на практическия изпит се заверява с подписите на председателя и члена на комисията.

Чл. 52. За кандидати, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно “не се е явил”, “не е допуснат” или “отстранен”.

Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Председателят и членът на комисията оценяват знанията, уменията и поведението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Председателят на изпитната комисия, след обсъждане с члена на изпитната комисия, определя оценката от практическия изпит.

(2) Резултатите от изпита се нанасят в изпитния протокол от председателя на комисията.

Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Когато теоретичният изпит се провежда в кабинет на учебния център, след приключване на изпита ръководителят на центъра предоставя на лицето, определено за провеждане на изпита, копие от записа на съответния изпит на електронен носител и съответните софтуерни средства, необходими за неговото последващо възпроизвеждане.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” определя със заповед лицата, които архивират и съхраняват записите от теоретичните и практическите изпити и реда за прегледа им.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити предават записите на лицето по ал. 2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Записите от теоретичните и практическите изпити се съхраняват три месеца.

Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато членът на комисията при провеждане на практическите изпити или ръководителят на учебния център, в чийто кабинет е проведен теоретичният изпит, считат, че са допуснати нарушения при провеждането на изпитите, вписват забележка в изпитния протокол и най-късно до края на следващия работен ден писмено уведомяват началника на съответния областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

Чл. 55. (1) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Когато кандидатът за придобиване на правоспособност е положил практическия изпит с автомобил без педал на съединителя или лост за смяна на предавките с ръчно задействане – за категории А1, А2 и А, това обстоятелство се отбелязва в протокола срещу името на този кандидат.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За кандидат с увреждания в опорно-двигателния апарат, положил практическия изпит на превозно средство с допълнително оборудване във връзка с характера на увреждането му, в протокола за изпит се отбелязват органите за управление на МПС, в които са направени промените.

Чл. 56. (Доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” анулира резултата от изпита на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, за когото се установи, че:

1. за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;

2. е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство и се е явил на изпит в срока на наказанието или административната мярка;

3. не е отговарял на изискванията за допускане до изпит;

4. е решил изпитен тест, който не е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по чл. 38, ал. 2;

5. е решил тест, който е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по чл. 38, ал. 2, но предоставен за решаване от друг кандидат;

6. не е решил самостоятелно изпитния си тест.

Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен текст на чл. 57а – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) В първия работен ден след провеждането на изпитите областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” изпраща в съответната служба на МВР екземпляр от изпитните протоколи, въз основа на които се издават свидетелствата за управление на МПС на лицата, положили успешно съответните изпити.

(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато всички кандидати в протокола от теоретичния изпит подлежат на практически изпит или оценките на всички кандидати от практическите изпити са отрицателни, протоколите не се изпращат в съответната служба на МВР.

Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Всеки областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” води отчет на лицата, явили се на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС в съответния регион.

Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава инструкция за организирането и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Заключителни разпоредби

  1. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 2. Наредбата отменя глава пета ”Изпити” на Наредба № 31 за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

§ 4. Изискванията по чл. 7, ал. 3 относно теоретичната част на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “С”, “D”, “С+Е” и “D+Е” и подкатегории “С1″ и “D1″ влизат в сила от 15.IX.2004 г.

§ 5. Изискванията по чл. 8, ал. 2 относно провеждането на практическата част на изпитите по пътища в населено място на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории “В+Е”, “С+Е” и “D+Е” и подкатегории “С1+Е” и “D1+Е” влизат в сила от 15.IX.2004 г.

§ 6. След 15.IX.2004 г. лицата, преминали обучение за категориите “С”, “D”, “С+Е”, “D+Е” и подкатегории “С1″ и “D1″ по реда на Наредба № 37 преди 15.IX.2004 г., полагат теоретичната и практическата част на изпита.

§ 7. До 1.I.2010 г. относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С” по чл. 15, т. 6 може да се прилага допустима максимална маса не по-малка от 10 000 кг и дължина не по-малко от 7 м.

§ 8. До 1.I.2010 г. относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С+Е” по чл. 15, т. 7 може да се прилага допустима максимална маса не по-малка от 18 000 кг и дължина не по-малко от 12 м.

§ 9. До 1.I.2010 г. относно дължината на МПС от категория “D” по чл. 15, т. 10 може да се прилага дължина не по-малка от 9

§ 10. Изискването по чл. 15, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила влиза в сила на 1.I.2010 г.

§ 11. Изискването по чл. 15, т. 6, т. 7, буква “а”, т. 8, 9, 10 и 12 относно антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите влиза в сила на 1.I.2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2006 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите “регионален отдел на ДАИ”, “регионалния отдел на ДАИ”, “регионалният отдел на ДАИ” и “РОДАИ” се заменят с “дирекция “Автомобилна администрация” и думите “началникът” и “началника” се заменят съответно с “директорът” и “директора”.

§ 9. Навсякъде думите “министърът на транспорта и съобщенията” и “министъра на транспорта и съобщенията” се заменят съответно с “министърът на транспорта” и “министъра на транспорта”.

§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2006 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ
 

 

(ОБН. – ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2008 Г.)

§ 49. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на разпоредбата на § 28 относно чл. 38, ал. 2 относно изискването за провеждане на изпитите по електронен начин, което влиза в сила на 1 януари 2009 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

 

§ 32. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Изискването по чл. 12, ал. 4, чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 относно оборудването на помещението за провеждане на теоретичните изпити със система за видеонаблюдение, оборудването на моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити с техническо средство за видеонаблюдение, и минималният брой кандидати за теоретичен изпит влизат в сила на 1 октомври 2010 г.

§ 33. Изискването по чл. 29, ал. 1 и 2 относно изискванията към председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити влиза в сила на 1 юли 2010 г. Лицата, които към момента на влизане в сила на тази наредба притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито при условията и по реда на чл. 43 от Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията и условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г.; изм., бр. 2 и 53 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 16 и 82 от 2002 г., бр. 17 и 42 от 2004 г., бр. 46 от 2006 г. и бр. 57 от 2007 г.) или чл. 153, т. 3 ЗДвП, могат да бъдат назначавани за председатели на изпитни комисии и след 1 юли 2010 г.

34. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 15, т. 7, буква “б” относно дължината на ремаркето.

§ 35. Навсякъде в приложенията думата “БУЛСТАТ” се заменя с “ЕИК/БУЛСТАТ” и “РД “АА” се заменя с “ОО “КД – ДАИ”.

§ 36. Навсякъде в наредбата:

1. Думите “Регионалната дирекция “Автомобилна администрация” и “Регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, а думите “Директора на регионална дирекция “Автомобилна администрация” и “Директорът на регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Началника на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Началникът на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

2. Думите “министъра на транспорта” и “министърът на транспорта” се заменят съответно с “министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите “Министерството на транспорта” и “Министерство на транспорта” се заменят с “Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ
 

 

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 02.07.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2013 Г.)

§ 22. В останалите текстове на наредбата думите “В+Е”, “С1+Е”, “С+Е”, “D1+Е” и “D+Е” се заменят съответно с “ВЕ”, “С1Е”, “СЕ”, “D1Е” и “DЕ”.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2013 Г.)

 

§ 23. С наредбата се въвеждат изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г., стр. 18 – 60).

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 33 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 19.01.2013 Г.)

 

§ 24. Наредбата влиза в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на § 13 относно чл. 29а, който влиза в сила от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)

§ 19. (1) Теоретичен изпит чрез решаване на електронен тест полагат:

1. от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не по-малко от 25 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1, формиращи една група за изпит на съответната дата;

2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. – не по-малко от 50 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;

3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. – не по-малко от 75 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;

4. от 1 януари 2016 г. – всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1.

(2) Когато в периода по ал. 1, т. 1 в списък по чл. 16, ал. 1 са включени 4 или по-малко кандидати, поне единият от тях полага изпита с електронен тест.

(3) Когато в периодите по ал. 1, т. 2 и 3 в списък по чл. 16, ал. 1 е включен само един кандидат, той полага изпита с електронен тест.

(4) В периода по ал. 1, т. 1 и 2 всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1, подадени след като в съответната група броят на кандидатите, които ще решават електронен тест, е достигнал 50 % от броя на местата в учебния кабинет, в който ще се проведе изпитът, решават тест на хартиен носител.

 

§ 20. Параграфи 12 и 16 влизат в сила от 1 март 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1

 

(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ “КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” ГР. ……………….

 
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
РАЗРЕШЕНИЕ № ………………………….. ВАЛИДНО ДО: …………………………..
 

ПРОТОКОЛ № …………………. /…………………….

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН/ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 
НАЧАЛЕН ЧАС: ………………………….. КАТЕГОРИЯ: …………………………..
КАБИНЕТ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
УЧЕБНА ПЛОЩАДКА: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ППС:

1. …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

2. …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

3. …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

4. …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

5. …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

6. …………………………………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

 

(регистрационен №)

(марка)

(модел)

 

ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ИЗПИТ ………………… БР.
ПРИЕТИ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ……………….. БР.
 
ЗА ОБЛАСТНИЯТ ОТДЕЛ “КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ”:

ПРОВЕРИЛ ДОКУМЕНТИТЕ:

(……………………………)

(име, фамилия, подпис)

 
ЗА УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР:
УВЕДОМЕН СЪМ, ЧЕ ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ……………… ОТ ………….. ЧАСА.
 

 

ДАТА: ……………………………….

ПОДПИС:

 

(……………………………)

 

(име, фамилия, подпис)

   

 

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

 

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Неприети документи поради:

Кандидати, които ще решават тест на хартиен носител

Кандидати, които ще решават електронен тест

1.          
2.          
3.          
           

 

Ръководител на учебната дейност:

(……………………………)

(име, фамилия, подпис)

 

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 1

 

(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.)

 

 

 

ДО
НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ
“КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ” – ГР. ……….
 

З А Я В Л Е Н И Е

 
от г-н/г-жа ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕГН ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
лична карта № ………………………………………….., издадена на ………………………………………………………………………………………………………
гр. ……………………………………………………………., тел. ………………………………………………………………………………………………………………
живущ (а) гр. (с.) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(постоянен адрес)
община ……………………………………, ул. …………………………………………………………………………………………………………………….
 
Госпожо началник/Господин началник
Моля да бъда допуснат/а до:
 теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория……………
 практически изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ……………………………………………………………………………………………………………………….
 проверочен изпит
 
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. копие на удостоверение за допускане до теоретичен изпит № ……………/……………………………………………………………………………………………………………………………………….
издадено от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. копие на удостоверение за допускане до практически изпит № ………… /……………………………………………………………………………………………………………………………………….
издадено от …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. заверено от кандидата копие на свидетелство/диплома за завършена степен на образование или удостоверение за завършен гимназиален етап
4. копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР,
№ ……………./…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
гр. ……………….. (за лицата, които се явявят на изпит по peдa на чл. 157, ал. 5 ЗДвП)
5. справка от МВР за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността, № ……………./……………………………………………………………………………………………………………..
гр. ……………. (за кандидатите по peдa на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, когато се изисква стаж);
6. справка от МВР за наложени административни наказания по ЗДвП № ………./……….
гр. …………. (за кандидатите за категориите СЕ, С1Е, D1 и D);
7. копие на заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка “проверочен изпит”, № ……………../……………………………………………………………………………………………….
гр. ………………………………………………………….
8. копие на удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 ЗДвП (кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “Ттм”, “С”, “D”, “C1″ и “D1″, лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП);
9. копие на легализиран превод на свидетелството за управление на МПС (за лица, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП);
10. копие на документ за застраховка на кандидата, валидна към датата на практическия изпит (за кандидатите за категории А1, А2 и А)
Притежавам свидетелство за управление на МПС № …………………………………………………, издадено на ……………………………………………
за категории ………………………………………………………………………………….
Категория ………………………. съм придобил с пр. №………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
от ……………… г. (само при явяване на изпит за категории, за които се изисква притежаване на определена категория и за доказване на правоспособност за кат. “В”, за да не се полага теоретичен изпит).
На теоретичен/практически изпит за правоспособност за управление на МПС от категория ……………………………………………………………………………………………………………………………..
се явявам за ……… път, като последния път съм се явил в гр. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ, че не изтърпявам наказание “Лишаване от право да управлява МПС” и не ми е наложена административна мярка “отнемане на правоспособността за управление на МПС”.
При подаване на копия по т. 4, 7, 9 и 10 се представят оригиналите на документите за проверка.
Дата: …………………………….
гр. ……………………………….. ПОДПИС: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Приложение № 3 към чл. 25, ал. 3

 

(Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)

 

 

 

Входящ дневник за документите за изпит на кандидатите за придобиване

на правоспособност за управление на МПС

 

 

Вх.

Дата на

Учебен център,

Брой

За

Протокол

подаване на

представила

кандидати

категория

№/дата

 

документите

документите за изпит

     
           
           
           
           

Приложение № 3а към чл. 12, ал. 4

 

(Ново – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

 

Минимални изисквания към техническите устройства за оборудване на кабинетите:

1. За помещение с правилна (правоъгълна) форма до 30 кв.м – 4 бр. камери за пълно покритие на залата. В случай че помещението е с неправилна форма, има носещи колони или други прегради, възпрепятстващи видимостта – се добавят камери съобразно конкретния случай.

2. Минимални изисквания към камерите и записващите устройства:

Цветни камери, осигуряващи ясно изображение за действията на участниците в изпита, като поне една от камерите да е оборудвана с микрофон за запис на аудио по времето на провеждане на изпита.

3. Софтуер за мониторинг и управление на хардуерно устройство за запис на сигнала от камери:

Софтуер и хардуерно устройство за мониторинг и запис на всички камери в помещението за провеждане на изпит. Дигитален архиватор. Настройка и контрол на камерите, мониторинга, плановия запис, възпроизвеждането и аудио-видео записа. Мултиплициращи се екранни схеми; пред- и следалармен и ръчен запис на изображение и звук.

Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, търсене по дата, време, камера или аларма; дефиниране на потребителски достъп, отчети, редактор на действията. Минимално дисково пространство за съхранение, съответстващо на 72 часа запис от всички камери в помещението за провеждане на изпит.

4. Общи изисквания към системите независимо от типа им:

- възможност за пълен контрол и наблюдение на системата чрез отдалечен достъп по LAN/WAN, включително смяна, премахване или добавяне на потребители, смяна на пароли, смяна на дата и час; поддръжка на най-малко 2 нива на достъп;

- Watermark на записите при експорт;

- резервирано захранване за камерите и записващите устройства (UPS);

- възможност за експорт на записите във формат за последващо разглеждане;

- техниката за запис да е монтирана в помещение с ограничен достъп в метален анкериран шкаф, неподвижно закрепен в стена и под и заключване; шкафът трябва да е с подходящо охлаждане според типа на техниката;

- да се генерира алармено събитие в случай на външна – неоторизирана намеса: изменение на фокус, местоположение или прекъсване на връзката към камерите.

 

Приложение № 3б към чл. 12, ал. 8

 

(Ново – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.)

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

“АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

ПРОТОКОЛ №…………………../……………………..

За одобряване на учебен кабинет за провеждане на теоретични изпити

 

 

Днес…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..и
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
служители в Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. ……………………, в присъствието на …………………………………………. – представител на учебния център и ……………. ……………………………….. – експерт, по искане на …………………………………………………………… – представляващ ……………………………., ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………, адрес: …………………………………………………..,
тел.: ……………………….., направиха оглед за установяване на съответствието на учебния кабинет с изискванията по чл. 12, ал. 1 – 4, намиращ се на адрес……………………………………………………………………………………………………………………….
 
При огледа се установи следното:
Учебният кабинет е с площ ……………… кв. м
и е оборудван със:
работни места за ………… броя изпитвани;
работно място за лицето, определено да проведе изпита;
система за видеонаблюдение съгласно изискванията на чл. 12, ал. 4;
оборудване на закриване на изображенията на таблата и другите материали във връзка с обучението.
Заключение на комисията:
Учебният кабинет отговаря на изискванията за провеждане на теоретични изпити.
Учебният кабинет не отговаря на изискванията за провеждане на теоретични изпити.
Забележки …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Възражения …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Подписи:
………………………………………………….. – служител в Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. ……………………….;
………………………………………………….. – служител в Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – гр. ……………………….;
………………………………………………….. – представител на учебния център;
………………………………………………….. – експерт, проверил съответствието на системата за видеонаблюдение с изискванията по чл. 12, ал. 4.
 
Дата …………………………

 

Приложение № 4 към чл. 26, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

 

 

 

Утвърдил: …………………..
 

ПРОТОКОЛ № ……../…………

за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ………..

 

 

Начало: …………….. Кабинет: ………………..

 

Лице за провеждане на изпита: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Кандидатите са представени от учебен център:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 

Име, презиме,

ЕГН

Изпитен

Оценка

Брой

Уч.

Забележка

 

фамилия

 

тест

да/не

грешни отговори

център

 

1.

             

2.

             

3.

             

…………….

             
               

 

Обобщени По списък: Издържали:   Лице, провело изпита: …………………………………………………..
данни Явили се: Неиздържали:    
         

 

Приложение № 4а към чл. 26, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

 

 

 

Утвърдил: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Протокол № ………………../………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

за провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност

за управление на МПС от категория ……………

 
Начало: ………………………….. Кабинет: …………………………..Учебна площадка: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Днес в град ………………………….. Комисия в състав: Председател …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Членове

1. …………………………………………………..

уч. център: ……………………………………………………..

МПС ………………………….. 1

практика:

2. …………………………………………………..

уч. център: ……………………………………………………..

МПС ………………………….. 2

 

3. …………………………………………………..

уч. център: ……………………………………………………..

МПС ………………………….. 3

 

4. …………………………………………………..

уч. център: ……………………………………………………..

МПС ………………………….. 4

 

5. …………………………………………………..

уч. център: ……………………………………………………..

МПС ………………………….. 5

 

6. …………………………………………………..

уч. център: ……………………………………………………..

МПС ………………………….. 6

 

(име, фамилия)

 

(рег. №, марка, модел)

 

 
Проведе изпит със следните кандидати:
 

 

Име,

ЕГН

Теоретичен

Практически изпит

Окончателен

*

Забележка

 

презиме,

 

изпит

 

резултат

 

 

 

 

данни

     

Членове

1. …………………………………………………

4. …………………………………………………

 

Явили се:

Неиздържали:

 

практика:

2. …………………………………………………

5. …………………………………………………

         

3. …………………………………………………

6. …………………………………………………

 

фамилия

 

протокол/

Учебна

Път в

Оценка

Издържал/

   
     

дата

площадка

нас.

да/не

неиздържал

   
       

да/не

място

       
         

да/не

       
                   
                   
                   

 

           

Обобщени

По списък:

Издържали:

 

Комисия:

Председател: …………………… забележка ДА/НЕ

 

 • Станете шофьори при фиксирана крайна цена!
 • Цената на шофьорските курсове в Пловдив зависи от цената на горивата през текущия период. Крайната цена на шофьорския курс зависи и от успешното полагане на задължителните изпити, на които кандидат-водачите от категория "В" се явяват по време на обучението си при провеждането на шофьорския курс. 
 • Шофьорския курс от категория "В" в нашата автошкола се характеризира с изгодна цена, качествено обучение и коректно отношение.
 • Спрете да търсите, а позвънете и договорете цената за шофьорският курс от категория "В"!
 • За да получите Вашата специална цена за шофьорския курс, моля обадете се на посочените телефони или подайте заявка онлайн.

 • Тъй като нашите курсисти са много важни за нас, към цената за шофьорския курс от категория "В" подхождаме внимателно в зависимост от социалния им статус, съобразено с графика на доходите и индивидуалните финансови възможности!
 • Предлагаме гъвкави схеми на заплащане за шофьорския курс от категория "В".
 • Ако Вие сте ученик или студент, шофьорският курс в нашата автошкола, гарантирано ще е на по-ниска цена!
 • Възможност за договаряне на преференциални цени при групово записване на двама и повече курсисти.
 • Крайната цена на шофьорския курс ще зависи и от Вашия социален статус например: учащ, работещ, безработен, при групово записване.
 • С цел постигане на оптимални финансови условия за Вас, които да съвпаднат с Вашите очаквания и нагласа по отношение на цена и график за провеждане на шофьорския курс от категория "В", не се колебайте да се обадите, за да получите Вашата индивидуална оферта, изразяваща се в най-изгодна цена!
 • Цена включва:
 • Теоретична подготовка 40 учебни часа 
 • Практическа подготовка (кормуване) 31 учебни часа 
 • Изпитни такси 

Отзиви от завършили курсисти

Вашето мнение е важно за нас!

Отзиви и коментари на нашите курсисти