НАРЕДБА № 37 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

В сила от 27.08.2002 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Глава първа.

Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически или юридически лица, регистрирани поТърговския закон, или от лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища, притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение, издадено при условията и по реда на тази наредба.

(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 3. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията или подкатегорията, за която се обучава, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 5. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Учебният център трябва да има учебен кабинет, офис и санитарно помещение, които се намират на един и същ адрес.

Чл. 6. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, отговаря на следните изисквания:

1. да бъде собствено или наето;

2. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,40 м и има осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;

3. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) осигурени са не по-малко от 1,5 m2 площ от помещението за всеки обучаван; за общата площ на помещението се допуска отклонение до 5 %, като общата площ на помещението не може да е по-малка от 20 m2;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) осигурени са условия в учебния кабинет да се поддържа температура от 18° С до 24° С;

5. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) да е оборудван с мултимедиен проектор;

6. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2010 г.) да е оборудван със система за интерактивно обучение;

7. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) да не е преходен към други помещения;

8. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да е осигурен свободен достъп по време на обучението и изпитите.

(2) В учебния кабинет се осигуряват:

1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв.м;

2. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) работно място (катедра, маса) за преподавателя;

3. работно място (чин, маса) за всеки обучаван, където той може да пише и работи с учебните помагала.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Учебният кабинет се оборудва с дидактически материали и учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес съгласно изискванията на единната учебна документация за съответната категория или подкатегория.

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Помещението, използвано за офис на учебния център, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. има самостоятелен вход;

2. има площ не по-малко от 9 m2;

3. има естествена светлина през деня;

4. има оборудвано работно място за технически сътрудник;

5. на входната врата да е обявено работното време;

6. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да е осигурен свободен достъп в обявеното работно време.

(2) В помещението, използвано за офис, на видимо място трябва да има поставено копие на разрешението за извършване на обучение, списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението, списък на учебните ППС, съдържащ марката и модела на превозните средства, и списък с цените за извършване на обучението, за провеждане на вътрешните изпити и държавните такси за явяване на изпит.

Чл. 7. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Учебната площадка се изгражда с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в единната учебна документация за съответната категория или подкатегория.

Чл. 8. (1) Моторните превозни средства от категории “В”, “С”, “D” и “Ттб” и подкатегории “В1″, “С1″ и “D1″, използвани с учебна цел, отговарят на следните изисквания:

1. имат постоянна българска регистрация;

2. органите им за управление са разположени в лявата им страна;

3. обозначени са със съответния опознавателен знак (приложение № 1), поставен на предната и задната вертикална част на МПС; на леките автомобили може да се поставя върху покрива, но трябва да е изписан двустранно;

4. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) мястото на преподавателя за практическото обучение е оборудвано допълнително:

а) с педали или други устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя;

б) с огледало за виждане назад през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила;

в) (доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) с контролни лампи за състоянието, в което се намират пътепоказателите – включени/изключени, освен когато конструктивно монтираните индикатори за левия и десния пътепоказател са отделни и се виждат от мястото на преподавателя;

5. притежават застраховка на местата за сядане в учебните МПС:

а) за МПС от категории “В” и “С” и подкатегории “В1″ и “С1″ – всички места за сядане;

б) за МПС от категории “D” и “Ттб” и подкатегория “D1″ – не по-малко от осем от местата за сядане.

6. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да имат трайно обозначени и ясно видими надписи на предните врати на автомобила с наименованието на лицето по чл. 2, ал. 1, телефонен номер, номера на разрешението за извършване на обучение и категориите превозни средства, за които е издадено; надписите да са изписани на кирилица, като височината на буквите и цифрите е не по-малка от 80 mm.

(2) Леките автомобили, използвани с учебна цел, се оборудват с обезопасителни колани тип “инерционен”.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Моторните превозни средства от категория “Ттб” трябва да имат осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Ремаркетата на съставите от ППС от категории “В+Е”, “С+Е” и “D+Е” и подкатегории “С1+Е” и “D1+Е”, използвани за обучение, се обозначават отзад със същия опознавателен знак (приложение № 1), с който е обозначено и теглещото МПС.

(5) Към използваните като учебни МПС от категория “Ткт” (колесен трактор) задължително се прилагат изискванията по ал. 1, т. 1, 3 и т. 5, буква “а”, а изискванията по ал. 1, т. 4 се прилагат съобразно с конструкцията на колесния трактор.

(6) Към използваните като учебни МПС от категория “Ттм” (трамвайна мотриса) задължително се прилагат изискванията по ал. 1, т. 3 и т. 5, буква “б”, а останалите изисквания по ал. 1 се прилагат съобразно с конструкцията на трамвайната мотриса.

(7) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Допуска се за теглещото МПС на състави от ППС от категория “С+Е” и подкатегория “С1+Е” да не е изпълнено изискването по чл. 8, ал. 3.

(8) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Моторните превозни средства от категория “А” и от подкатегория “А1″ трябва да притежават застраховка на местата за сядане и да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1.

(9) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Моторните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории и подкатегории, трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “А” – мотоциклет без кош с работен обем на двигателя не по-малък от 120 куб.см, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час; за обучение на кандидати до 21 г. работният обем на двигателя не трябва да надвишава 350 куб.см;

2. за подкатегория “А1″ – мотоциклет без кош от подкатегория “А1″ с работен обем на двигателя не по-малък от 75 куб.см;

3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “В” – МПС с четири колела от категория “В”, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “В+Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 3 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “В1″ – триколесно или четириколесно моторно превозно средство от подкатегория “В1″, с допустима максимална скорост не по-малка от 60 км/час;

6. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “С” – МПС от категория “С” с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малка от 8 м, широчина не по-малка от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;

7. за категория “С+Е”:

а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малка от 14 м, широчина не по-малка от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;

б) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малка от 7,5 м; съставът от пътни превозни средства е с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малка от 2,40 м с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил;

8. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “С1″ – моторно превозно средство от подкатегория С1 с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малка от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила;

9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “С1+Е” – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 8 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг; съставът е с дължина не по-малка от 8 м с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил;

10. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “D” – МПС от категория “D” с дължина не по-малка от 10 м, широчина не по-малка от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

11. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория “D+Е” – автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малка от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малка от 2 м и височина не по-малка от 2 м;

12. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “D1″ – моторно превозно средство от подкатегория “D1″, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малка от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);

13. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория “D1+Е” – състав от пътни превозни средства с автобус по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малка от 2 м и височина не по-малка от 2 м;

14. за категория “Ткт” (колесен трактор) – колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг;

15. за категория “Ттм” – ППС от съответната категория;

16. за категория “Ттб” – МПС от съответната категория.

(10) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) С автобусите и товарните автомобили, включени в списък към разрешение за обучение, може да се извършват обществени превози или превози за собствена сметка на пътници и товари при условията и по реда, определени в Закона за автомобилните превози.

(11) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Мотоциклетите, управлявани от кандидата и при обучение по път в населено или извън населено място за категория “А” и подкатегория “А1″, са обозначени с опознавателен знак (приложение № 1), поставен на задната вертикална част на моторното превозно средство.

(12) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Автомобилът, с който преподавателят следва кандидата по време на обучението на път в населено или извън населено място за категория “А” и подкатегория “А1″, е обозначен съгласно ал. 1, т. 3.

Чл. 9. (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Проверката на годността на допълнителното оборудване на превозното средство за използването им с учебна цел за определената категория или подкатегория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията начл. 8 се извършват от изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация”. За направената проверка се съставя протокол.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Проверката се извършва по единна методика, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него лице.

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За установяване годността на учебния кабинет, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство лицата почл. 2, ал. 1 подават до началника на съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” заявление за преглед на кабинета, офиса, учебната площадка и на пътното превозно средство (приложение № 2).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Към заявлението за преглед на превозно средство се прилага документ за внесена държавна такса за всяко ППС съгласноТарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Прегледът се извършва от комисия от двама служители от Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и представител на лицата по чл. 2, ал. 1 в десетдневен срок от подаване на заявлението.

(4) За направения преглед се съставят протоколи за годност (приложения № 3, 4 и 5)

Чл. 11. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат се осъществява с превозно средство на учебния център или с предоставено от тях моторно превозно средство, пригодено за управление съобразно характера на увреждането им.

(2) Моторното превозно средство, използвано за обучение на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат, отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 1 и 2.

(3) Годността на допълнителното оборудване на превозните средства за обучение на лица с увреждания в опорно-двигателния апарат се удостоверява по реда на чл. 9.

Чл. 11а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Учебната дейност в учебния център се организира от ръководител на учебната дейност. Едно и също лице може да бъде ръководител на учебната дейност само в един учебен център.

(2) Ръководителят на учебната дейност трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да притежава свидетелство за управление на МПС;

2. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или да не е лишаван по съдебен ред от правото да управлява МПС;

3. да има не по-малко от 5 години стаж като преподавател за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

4. да е назначен по трудов договор като ръководител на учебната дейност в съответния учебен център, освен когато е управител на лицето по чл. 2, ал. 1.

(3) Когато обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се извършва в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и средни общообразователни училища с професионални паралелки, директорът определя със заповед лице от персонала, което отговаря на изискванията по т. 1 – 3 на предходната алинея, за да изпълнява функциите на ръководител на учебната дейност.

(4) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 11б. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В учебния център трябва да има назначен по трудов договор технически сътрудник. Едно и също лице не може да бъде преподавател и технически сътрудник в един и същи учебен център.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавател по теоретично обучение може да бъде лице, притежаващо диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство”, издадени от акредитирано висше училище, в съответствие сНаредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.), независимо от категорията на превозното средство, за което е валидно свидетелството за професионалната квалификация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г.) Теоретично обучение по модулите “Превоз на пътници” и/или “Превоз на товари” се провежда от лица, които по време на обучението си са изучавали една от учебните дисциплини, посочени в т. 9 на приложение № 6.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавател по практическо обучение може да бъде лице, притежаващо диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство”, издадени от акредитирано висше училище, в съответствие сНаредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, валидно за категорията, за която се провежда обучението.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лице с професионална квалификация, различна от тези по ал. 1 и 2, може да бъде преподавател по теоретично или практическо обучение, ако притежава някоя от професиите и специалностите съгласно списъка по приложение № 6.

(5) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преподавател по теоретично и/или практическо обучение може да бъде и български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Швейцария, който е придобил право да упражнява професията “Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства” в някоя от тези държави и професионалната му квалификация е призната по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13, доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение отговаря и на следните изисквания:

1. притежава свидетелство за управление на МПС съобразно категорията, за която провежда обучението;

2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишаван по съдебен ред от правото да управлява МПС;

3. е на възраст не по-малко от 23 години;

4. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) е преминал периодичното обучение по ал. 2.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Преподавателите подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им с продължителност не по-малка от 32 учебни часа на всеки 4 години от придобиването на съответната професионална квалификация. След завършване на обучението се издава удостоверение за допълнително обучение или специализация.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Обучението се извършва в курсове, организирани от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, по учебна документация, съгласувана с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., предишен текст на чл. 14 – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Продължителността на обучението, учебните планове и основните организационно-методически указания за обучението на водачите се определят за всяка категория или подкатегория с учебната документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2008 г.) Курсове за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС могат се организират в понеделник, всяка четна седмица от годината.

(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Допуска се организиране на индивидуално обучение в дни, различни от посочените в ал. 2.

Чл. 15. (1) За придобиване на необходимите теоретични знания и практически умения кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се обучават, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) теоретично и практическо обучение за съответната категория или подкатегория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС:

а) които за пръв път кандидатстват за придобиване на правоспособност или притежават правоспособност за управление на МПС от категория “М”;

б) (*) от категории “С”, “С+Е”, “D” и “D+Е” или подкатегории “С1″ и “D1″;

в) от категория “А” или подкатегория “А1″, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “В”, “Ткт”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегория “В1″;

г) от категория “В” или подкатегория “В1″, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “Ткт”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегория “А1″;

д) от категория “Ттб”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “Ткт” и “Ттм” или подкатегории “А1″ и “В1″;

е) от категория “Ттм”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “Ткт” и “Ттб” или подкатегории “А1″ и “В1″;

2. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) само теоретично обучение за съответната категория или подкатегория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

а) категория “М”;

б) категория “С”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “С1″;

в) категория “С+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегории “С1+Е” или “D1+E”;

г) категория “D+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “D1+Е”;

3. (нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) само практическо обучение за съответната категория или подкатегория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

а) категория “В+Е” и подкатегории “D1+Е”, “С1+Е”;

б) категория “Ткт”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории “А”, “В”, “Ттб” и “Ттм” или подкатегории “А1″ и “В1″.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Не подлежат на задължително обучение кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

1. категория “В”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “В1″;

2. категория “А”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “А1″;

3. подкатегория “С1+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “D1+Е”;

4. категория “С+Е”, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория “D+Е”;

5. категория “D”, които притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория “D1″.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Обучението на лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, се определя в намален обем от учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС може да започне най-рано три месеца, а за категория “М” – един месец преди обучаваният да навърши необходимата възраст съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДвП. За обучаваните по държавен прием в системата на средното образование този срок е една година.

(2) Водач, на когото е наложено наказание “Временно лишаване от право да управлява МПС”, в срока за изтърпяване на наказанието може да участва само в теоретично обучение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, при записване за обучение представят за това документ от съответната служба на МВР и удостоверение за психологическа годност.

(4) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС при записване за обучение представят документ за завършено най-малко основно образование.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато лицето не притежава правоспособност за управление на МПС от категория В, практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и подкатегория “А1″ по път в населено и извън населено място започва след успешното полагане на теоретичния изпит.

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Кандидатите за придобиване на правоспособност се записват в регистър съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

(2) При записване в регистъра на кандидатите се издава учебен картон. Ръководителят на учебната дейност подписва учебния картон и полага печата на лицето по чл. 2, ал. 1, получило разрешението за обучение.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Теоретичното обучение се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждане на обучението учебният център изготвя месечен график на занятията в кабинета по теоретично обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди провеждане на индивидуално обучение ръководителят на учебната дейност уведомява началника на съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, че ще бъде провеждано индивидуално обучение и съобщава имената на кандидата. В графика по ал. 1 допълнително се вписват датите и часовете, на които ще се провежда индивидуалното обучение, за всеки следващи седем дни.

Чл. 19а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) След провеждане на задължителното теоретично обучение кандидатът полага вътрешен теоретичен изпит.

(2) Когато вътрешният теоретичен изпит не е положен успешно, кандидатът полага нов изпит.

(3) При успешно полагане на вътрешния теоретичен изпит ръководителят на учебната дейност издава на кандидата удостоверение за допускане до теоретичен изпит.

Чл. 19б. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) След провеждане на задължителния минимум от учебни часове за практическо обучение кандидатът полага вътрешен практически изпит.

(2) Когато вътрешният практически изпит не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата и да положи втори вътрешен изпит.

(3) При успешно полагане на вътрешния практически изпит ръководителят на учебната дейност издава на кандидата удостоверение за допускане до практически изпит.

(4) Когато и вторият вътрешен практически изпит не е положен успешно, на кандидата се препоръчва допълнително обучение. Ако кандидатът е вписал забележка в учебния картон, че не желае да премине това допълнително обучение, му се издава удостоверение за допускане до практически изпит без успешно положен вътрешен изпит.

(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато вътрешният практически изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и подкатегория “А1″ не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 ЗДвП и да положи нов вътрешен изпит. Удостоверение за допускане до практически изпит на тези кандидати се издава след успешно положен вътрешен практически изпит.

Чл. 19в. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Кандидатите, които не са се явявали на теоретичен и/или практически изпит 6 месеца от издаването на съответното удостоверение или ако са изминали повече от 6 месеца от последното им явяване на съответния изпит, подлежат на вътрешни теоретични и/или практически изпити.

(2) Вътрешните теоретични изпити по ал. 1 се провеждат в съответствие с чл. 19а, ал. 2 и 3, а вътрешните практически изпити по ал. 1 се провеждат в съответствие с чл. 19б, ал. 2, 3 и 4.

Чл. 20. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) На лице, което не подлежи на задължително теоретично и/или практическо обучение съгласно изискванията на учебната документация, но е положило съответните вътрешни изпити по реда на чл. 19а и 19б, се издава съответното удостоверение за допускане до теоретичен изпит и/или удостоверение за допускане до практически изпит.

Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическото обучение по управление на МПС освен определените в чл. 100 ЗДвП документи преподавателят е длъжен да носи и:

1. документа за сключена застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

2. удостоверението за професионалната квалификация на преподавателя;

3. удостоверението за годност на превозното средство;

4. (нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) учебния картон на обучавания.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 23. (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) (1) (Предишен текст на чл. 23 – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Преподавателят изисква документ за физическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория или подкатегория, когато по време на обучението се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа годност за съответната категория или подкатегория, определени в наредбата по чл. 152а, т. 1 ЗДвП.

(2) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” или подкатегория “А1″ трябва да притежават застраховка на кандидата, валидна за периода на практическото обучение и практическите изпити.

(3) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” и подкатегория “А1″ ползват предпазна екипировка по време на обучението.

(4) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) По време на обучението за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” и подкатегория “А1″ на път в населено или извън населено място:

1. преподавателят следва кандидата с друг мотоциклет или автомобил;

2. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) преподавателят и кандидатът осъществяват комуникация чрез устройство за двустранна гласова връзка;

3. кандидатът и преподавателят – когато следва кандидата с мотоциклет, са със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена буквата “У” с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина.

Чл. 24. (1) (Предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава десет учебни часа по теоретично и/или практическо обучение.

(2) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 6 учебни часа теоретично обучение и 2 часа практическо обучение.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Когато преподавател работи в повече от един учебен център или на друго работно място, в края на всеки календарен месец представя на ръководителите на учебната дейност, в които е провеждал обучение, декларация за броя на отработените през месеца учебни часове в други учебни центрове и за натовареността си на друго работно място.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) Лицата, получили разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, са длъжни да:

1. осигурят провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба и учебната документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП;

2. не допускат извършването на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС:

а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 6;

б) с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията, определени в чл. 8;

в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени в чл. 12 и 13;

г) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени в чл. 7;

3. организират дейността в офис, който отговаря на изискванията, определени в чл. 6а;

4. извършват дейността с ръководител на учебната дейност, който отговаря на изискванията, определени в чл. 11а;

5. осигурят воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП.

(2) Ръководителят на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен:

1. да осигурява спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвПпри извършване на обучението;

2. своевременно да издава и води съответните документи във връзка с обучението;

3. при организиране на обучението да осигури спазването на:

а) дневната натовареност на обучаваните;

б) дневната натовареност на преподавателите;

в) графика за провеждане на теоретичното обучение;

г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;

д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;

4. да обявява и актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите;

5. да не допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;

6. да не допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.

(3) Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС е длъжен:

1. да спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП при извършване на обучението;

2. да води документите във връзка с обучението;

3. своевременно да вписва данните в документите във връзка с обучението;

4. да спазва определената дневна натовареност на преподавателите;

5. при провеждане на обучението да спазва изискванията за:

а) дневната натовареност на обучаваните;

б) графика за провеждане на теоретичното обучение;

в) продължителността на учебните часове;

г) провеждането на междинните и вътрешните изпити.

 

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
 

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) Разрешение за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава, когато:

1. учебният кабинет, учебната площадка, учебните МПС и помещението за офис отговарят на изискванията съответно по чл. 6, 6а, 7 и 8;

2. ръководителят на учебната дейност в учебния център отговаря на изискванията по чл. 11а;

3. преподавателите, които извършват обучението, отговарят на изискванията по чл. 12 и 13;

4. (зал. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 извършват обучението само в учебни кабинети и с учебни МПС, включени в списъка към разрешението, което е издадено за съответния учебен център. Един и същ учебен кабинет и едно също учебно МПС могат да бъдат включвани само в списъка към едно разрешение.

Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение лицата по чл. 2, ал. 1 подават заявление (приложение № 9), към което прилагат следните документи:

1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца или удостоверение за актуално съдебно състояние (за непререгистриралите се търговци) или документ – преведен на български език и легализиран, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта на органа за тяхното създаване;

2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) копие на картата за идентификация/регистрационното удостоверение в ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ (за търговците, представили удостоверение за актуално съдебно състояние);

3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) декларация, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност – за търговците, представили карта за идентификация/регистрационно удостоверение в ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверение за годност на превозните средства съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 12 и 13лицата по чл. 2, ал. 1 прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:

1. копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис;

2. копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;

3. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование;

4. копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;

5. свидетелства за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;

6. копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3;

7. копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите;

8. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

9. списък на преподавателите по образец (приложение № 10).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) За удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 лицата по чл. 2, ал. 1 прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:

1. копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;

2. копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8;

3. копие на регистрационен талон и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;

4. (изм. – ДВ, бр. 44 от 2006 г., в сила от 30.05.2006 г.) копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

5. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

6. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

7. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

8. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория/подкатегория;

9. копие на протокола за годност на учебната площадка – за издаване на разрешение за обучение за категории “А”, “В+Е”, “С+Е”, “D+Е” и “Ткт” и подкатегории “А1″, “С1+Е” и “D1+Е”;

10. (изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) списък на учебните ППС с регистрационен номер, марка, модел, идентификационен номер, категория, № и дата на издаване на изпитвателния протокол по чл. 9, ал. 1, по образец (приложение № 11); всяко ППС може да бъде вписано в списъка само на едно разрешение; в зависимост от изискванията към ППС за съответната категория или подкатегория списъкът съдържа съответните данни и за:

а) (доп. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) автомобила:

- конструктивна максимална скорост;

- допустима максимална маса;

- брой места за сядане освен мястото на водача;

- дължина;

- широчина;

- наличие на антиблокираща спирачна система;

- брой предавки;

- наличие на тахограф;

- широчина и височина на товарното отделение;

- без педал на съединителя;

б) ремаркето:

- допустима максимална маса;

- дължина, широчина;

- широчина и височина на товарното отделение;

в) (изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) мотоциклета:

- работен обем на двигателя в куб. см;

- с лост за смяна на предавките с ръчно задействане.

11. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Разрешението за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 12).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) На преподавателите и автомобилите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 ще извършва дейността, началникът на съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” издава:

1. удостоверения на преподавателя – на преподавателите, които отговарят на изискванията на чл. 12 и 13 (приложение № 13);

2. удостоверение за годност – на ППС, които отговарят на изискванията на чл. 8 (приложение № 14).

(3) Разрешението се издава в срок до 30 календарни дни от датата на подаване на заявлението.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Разрешението се издава за срок 5 години, като за всеки учебен център се издава отделно разрешение.

(5) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Разрешението дава право за обучение на територията на областта, на която е учебният център, освен в случаите, когато се извършва практическо обучение по автомагистрала.

(7) (Доп. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” води регистър за издадените разрешения (приложение № 15) и изготвя списък към разрешението, който съдържа данни за преподавателите, на които са издадени удостоверения по ал. 2, т. 1, за превозните средства, на които са издадени удостоверения по ал. 2, т. 2, за учебните кабинети, в които се извършва обучението, и за учебната площадка (приложение № 15а).

(8) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице отказва издаването на разрешение в случаите, когато кандидатът не отговаря на условията за издаване на разрешението. Отказът се мотивира.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За промяна на обстоятелствата от документите по чл. 26 лицата по чл. 2, ал. 1 подават в съответния Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” заявление (приложение № 16, 16а), към което прилагат само съответните документи по чл. 26 съобразно исканата промяна, както и документите за внесени държавни такси за промяна в обстоятелствата и за издаване на удостоверения за годност на превозните средства, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта.

(2) Промяната се извършва в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища на бюджетна издръжка, обучаващи ученици и студенти за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием, не заплащат такса за издаване на разрешението.

Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 2, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служителя на Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Служителят на Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис копията и връща оригиналите.

(3) Заявленията се регистрират във входящ дневник. При установени пропуски документите не се приемат.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При получаване на документите след промяната лицата по чл. 2, ал. 1 връщат в Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” удостоверенията на преподавателите и удостоверенията за годност на превозните средства, които отпадат от списъка към разрешението.

(5) Разрешението и удостоверенията се получават от управителя или упълномощено от него лице.

(6) (Отм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Чл. 31. (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:

1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;

2. с прекратяване дейността на търговеца или закриване на училището;

3. когато в 6-месечен срок от издаването на разрешението лицето не започне дейността си или в течение на 6 месеца не е упражнявало дейността си;

4. с изтичане на срока, за който е издадено;

5. по молба на неговия притежател.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението, оригиналът на разрешението се връща в Областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

Чл. 32. (1) Разрешението се отнема при нарушение на изискванията за издаване на разрешението или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощеното от него длъжностно лице по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(4) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Чл. 32а. (Нов – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) (1) В Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” се създава и поддържа регистър на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и отговарящи на изискванията по чл. 12 и 13. В регистъра се вписват:

1. имената на преподавателя и ЕГН;

2. датата на вписване в регистъра;

3. образованието и квалификацията на преподавателя;

4. категориите превозни средства, за които преподавателят притежава правоспособност за управление;

5. номерът и датата на удостоверението за допълнително обучение или специализация;

6. номерата на всички разрешения, към които преподавателят има издадени удостоверения;

7. данните за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на реда и условията на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

8. датата на заличаване от регистъра.

(2) Заличаването от регистъра се извършва:

1. по молба на преподавателя;

2. при прекратяване на правата, произтичащи от разрешенията за обучение в списъците, към които е включен като преподавател;

3. при повторно извършени нарушения на реда и условията за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от преподавателя;

4. когато преподавателят престане да отговаря на изискванията по тази наредба.

(3) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 2, т. 3, може да бъде вписан отново в регистъра след изтичане на една година от датата на заличаването.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 33. (1) (Предишен текст на чл. 33 – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) Лицата, получили разрешение за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване им предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2008 г.) В професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи и средните общообразователни училища с професионални паралелки контролът по прилагането на наредбата се осъществява съвместно с представител на съответния регионален инспекторат по образованието.

Чл. 34. Контролните органи проверяват:

1. учебния кабинет – за съответствие с изискванията на чл. 6;

2. учебната площадка – за съответствие с изискванията на чл. 7;

3. учебните МПС – за съответствие с изискванията на чл. 8;

4. преподавателите – за съответствие с изискванията на чл. 12 и 13;

5. спазването на организационно-методическите изисквания към обучението;

6. изпълнението на учебните планове и модули съгласно учебната документация;

7. задължителната документация, използвана при обучението.

Чл. 35. (1) За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

(2) Като доказателство по акта за установяване на административни нарушения контролните органи отнемат и прилагат удостоверението на преподавателя в случаите, когато са нарушени условията и редът за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и в случаите, когато са нарушени изискванията на чл. 12 или 13 към преподавателите.

(3) Удостоверението по ал. 2 се връща при връчването на наказателното постановление.

(4) Като доказателство по акта за установяване на административни нарушения контролните органи отнемат и прилагат удостоверението за годност на превозното средство в случаите, когато превозното средство не отговаря на изискванията за годност.

(5) Удостоверението за годност на превозното средство се връща след преглед по реда на чл. 10.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” и отменя глава трета “Условия и ред за издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС” и глава четвърта “Организация на обучението” на Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (ДВ, бр. 69 от 1999 г.).

§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на § 9, т. 1 за чл. 15, ал. 1, т. 1, буква “б”, които влизат в сила по отношение на теоретичното обучение от 1 септември 2004 г.

§ 35. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 36. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 37. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 38. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 39. (Отм. – ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

 (ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.)

§ 3. Лицата, придобили свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на моторно превозно средство” до влизането в сила на тази наредба от обучаваща институция в системата на професионалното образование и обучение, имат право да провеждат съответното обучение на водачи на моторно превозно средство.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

(ОБН. – ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на § 1, т. 1 относно чл. 12, ал. 5, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ

 (ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.)

§ 44. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 6 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С”, но имат допустима максимална маса не по-малка от 10 000 kg и дължина не по-малка от 7 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 45. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 9, т. 7 относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория “С+Е”, но имат допустима максимална маса не по-малка от 18 000 kg и дължина не по-малка от 12 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 46. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 10 относно дължината на МПС от категория “D”, но имат дължина не по-малка от 9 m, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 47. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 48. До 1 януари 2010 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 6, т. 7, буква “а”, т. 8, 9, 10 и 12 относно антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите, при условие че за превозните средства има издадени удостоверения за годност на ППС по чл. 27, ал. 2, т. 2 до влизане в сила на тази наредба.

§ 49. Лицата по чл. 2, ал. 1, притежаващи разрешение за извършване на обучение, следва да приведат дейността си в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3, 5 и 7, чл. 6а, чл. 11а, 11б и чл. 13, ал. 2 в срок до 6 месеца от датата на обнародване на тази наредба в “Държавен вестник”. До привеждане в съответствие с изискванията на чл. 11а вътрешните изпити се провеждат от лице, което отговаря на изискванията на чл. 11а, ал. 2, т. 1 – 3, а функциите на ръководител на учебната дейност се изпълняват от управителя на лицето, получило разрешението.

§ 50. Параграф 5 относно чл. 6, ал. 1, т. 6 влиза в сила на 1 януари 2010 г.

§ 51. Параграф 14 относно чл. 18, § 16 относно чл. 19а, 19б и 19в и § 17 относно чл. 20 влизат в сила от 1 януари 2008 г.

§ 52. Навсякъде в наредбата:

1. думите “или учител” и “или учителя” се заличават, а думите “преподавателя/учителя” и “преподавател/учител” се заменят съответно с “преподавателя” и “преподавател”;

2. думите “лицата по чл. 4″ се заменят с “лицата по чл. 2, ал. 1″;

3. думите “РОДАИ” се заменят с “Регионалната дирекция “Автомобилна администрация”, а думите “Началник РОДАИ” се заменят с “Директор на регионална дирекция “Автомобилна администрация”;

4. думите “министъра на транспорта и съобщенията” и “министърът на транспорта и съобщенията” се заменят съответно с “министъра на транспорта” и “министърът на транспорта”, а думите “Министерството на транспорта и съобщенията” и “Министерство на транспорта и съобщенията” се заменят с “Министерството на транспорта”.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 37 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОБУЧЕНИЕ
 

 (ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

§ 22. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 9, т. 7, буква “б” относно дължината на ремаркето.

§ 23. Навсякъде в наредбата:

1. Думите “Регионалната дирекция “Автомобилна администрация” и “Регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Областният отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”, а думите “Директора на регионална дирекция “Автомобилна администрация” и “Директорът на регионална дирекция “Автомобилна администрация” се заменят съответно с “Началника на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” и “Началникът на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”.

2. Думите “министъра на транспорта” и “министърът на транспорта” се заменят съответно с “министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, а думите “Министерството на транспорта” и “Министерство на транспорта” се заменят с “Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и “Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

§ 24. Навсякъде в приложенията думата “БУЛСТАТ” се заменя с “ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ” и “РД “АА” се заменя с “ОО “КД – ДАИ”.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 3

Опознавателен знак “Учебен автомобил” за обозначаване на превозните средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Опознавателен знак “Учебен мотоциклет” за обозначаване на моторните превозни средства, предназначени за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория “А” или подкатегория “А1″

Отзиви от завършили курсисти

Вашето мнение е важно за нас!

Отзиви и коментари на нашите курсисти